Gatupratare

För att få använda offentlig plats för att ställa ut så kallade gatupratare, trottoarpratare, skyltar, varuställ eller liknande behövs tillstånd från Polisen.

Oftast är kommunen markägare av den offentliga platsen, det vill säga gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser. Det innebär att även kommunen måste godkänna att du använder marken.

Tillstånd från Polismyndigheten krävs för all användning av allmän offentlig mark. Ordningslagen är den lagstiftning som styr.

Tänk på att

Lämna in din ansökan i god tid, minst två veckor innan du avser att ställa ut din gatupratare. Fyll i ansökan noggrant med mått, kartor och foto. Ansökan gäller för ett kalenderår.

Innan du lämnar ansökan till Polisen är du välkommen att kontakta kommunens handläggare av markupplåtelser för att få ett förhandsbesked om hur kommunen ser på den plats som ansökan avser.

Ansök hos Polismyndigheten

För markupplåtelse för gatupratare enligt ordningslagen krävs Polismyndighetens tillstånd. Därför ska ansökan alltid ske hos Polismyndigheten. Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd ska kommunen yttra sig.

Polismyndigheten debiterar sökanden en ansökningsavgift för handläggningen av ansökan oavsett om ansökan beviljas eller inte.

Avgift

Kommunen debiterar en minimiavgift på 700 kronor, därefter tillkommer avgift enligt nedanstående tabell. Läs mer i kommunens Taxa för upplåtelse av allmän platsmark. , 280 kB.

Ändamål och geografiskt läge

Ändamål och geografiskt läge

Rörlig taxa kr/m2/dygn

Uteserveringar med alkoholtillstånd (kopia på tillståndet ska bifogas ansökan till Polismyndigheten).

2 kronor

Uteserveringar utan alkoholtillstånd i centrala Mariefred och Strängnäs, byggnadsställningar, materialupplag, containrar, varuexponering, reklam m.m.

1 kronor

Uteserveringar utan alkoholtillstånd i övriga kommundelar än centralorterna Mariefred och Strängnäs, ideellt eller av skolklasser anordnade mindre evenemang, till exempel. loppis, insamlingar, utställningar, uppvisningar, valstugor, med mera.

0 kronor


Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2019