Köldmedier

Har du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då kan du beröras av regler om kontroll och rapportering av köldmedier. För att minska utsläppen av växthusgaser ställs särskilda krav på dig som är verksamhetsutövare för en köldmedieutrustning.

Du som är registrerad som ägare är skyldig att:

  • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller. Du kan få hjälp att räkna ut intervall för läckagekontroll på anläggningskollen.
  • Du ska alltid anlita ett certifierat kylföretag för att utföra kontroll, installation eller reparation av dina köldmedieanläggningar. Hitta certifierade kylföretag på incertonline.se.
  • Om din anläggning har en sammanlagd mängd av 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer, ska du skicka in en årlig kontrollrapport till miljöenheten. Rapporten ska gälla ett kalenderår (januari-december) och vara hos miljöenheten senast den 31 mars efterföljande år.
  • Se till att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att skrotningen redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöenheten.
  • Informera miljöenheten om du installerar nya aggregat.

Kom ihåg att skicka in årsrapporten för 2021!

Resultaten av de kontroller som har utförts för en anläggning som innehåller totalt 14 ton CO2e eller mer under år 2021 ska sammanställas och vara hos miljöenheten senast den 31 mars 2022. Observera att från och med den 1 januari 2017 ska även aggregat under 3 kg som motsvarar 5 ton CO2e eller mer läckagekontrolleras och räknas in i årsrapporteringen.

Blankett för årsrapport finns hos certifierade kylföretag. Kom ihåg att det är du som operatör som är ansvarig för att skicka in årsrapporten till miljöenheten, inte kylföretaget. Kontrollera att rapporten är fullständigt ifylld innan du undertecknar den.

Nyinstallation och konvertering

Vid nyinstallation av en köldmedieanläggning som innehåller 14 ton CO2e eller mer måste du informera miljöenheten i god tid före installation. Detsamma gäller vid konvertering av kylutrustning då ett köldmedium ersätter ett annat. Vid planering av nyinstallation ska utrustning väljas med hänsyn till energieffektivitet, buller samt köldmedietyp och köldmediemängd så att minsta möjliga miljöpåverkan orsakas.

Anmälan om ägarbyte

Miljöenheten behöver informeras när en anläggning byter ansvarig verksamhetsutövare. Görs inte detta debiteras tidigare verksamhetsutövare tillsynsavgiften.

Lagstiftning

Lagstiftningen inom köldmedieområdet har nyligen genomgått en del förändringar. En ny EU-gemensam F-gasförordning trädde i kraft den 1 januari 2015 och ny svensk lagstiftning gäller från 1 januari 2017.

Viktig lagstiftning att känna till är Svenska f-gas förordningen (förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser), och Europeiska F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser). Du kan hitta aktuell lagstiftning på alltomfgas.se.

Miljösanktionsavgifter

Vid vissa överträdelser är miljöenheten skyldig att besluta om miljösanktionsavgift. Den som överträtt reglerna behöver inte ha gjort det uppsåtligen eller av oaktsamhet för att tillsynsmyndigheten ska besluta om avgiften. Tillsynsmyndigheten kan låta bli att ta ut avgiften om det vore oskäligt med hänsyn till bland annat sjukdom eller att överträdelsen redan lett till straff enligt miljöbalken. Några överträdelser som kan leda till miljösanktionsavgift är om man har lämnat in årsrapporten för sent eller om man inte har genomfört kontrollerna inom rätt intervall.

Läs mer:

  • Svenska Kyl- och värmepumpföreningen har en webbsida, alltomfgas.se där det bland annat finns vägledning om de nya f-gasreglerna.
  • naturvårdsverkets webbsida går det att läsa mer om bland annat lagstiftning och vad som gäller för den årliga rapporteringen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019