Köldmedier

Har du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då kan du beröras av regler om kontroll och rapportering av köldmedier.

För att minska utsläppen av växthusgaser ställs särskilda krav på dig som är verksamhetsutövare för en köldmedieutrustning.

Du som är registrerad som ägare är skyldig att

 • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller. Du kan få hjälp att räkna ut intervall för läckagekontroll på anläggningskollen.
 • Du ska alltid anlita ett certifierat kylföretag för att utföra kontroll, installation eller reparation av dina köldmedieanläggningar. Hitta certifierade kylföretag på incertonline.se.
 • Om din anläggning har en sammanlagd mängd av 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer, ska du skicka in en årlig kontrollrapport till miljöenheten. Rapporten ska gälla ett kalenderår (januari-december) och vara hos miljöenheten senast den 31 mars efterföljande år.
 • Se till att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att skrotningen redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöenheten.
 • Informera miljöenheten om du installerar nya aggregat.

Kom ihåg att skicka in årsrapporten för 2023

Årsrapporten för de kontroller som utförs under 2023 ska vara hos miljöenheten senast den 31 mars 2024.

Om du har en anläggning som innehåller totalt 14 ton CO2e eller mer ska du skicka in en årlig rapport till miljöenheten. Rapportern ska visa de kontroller som har utförts under föregående år. Alla agregat som innehåller 5 ton CO2e eller mer ska läckagekontrolleras och räknas in i årsrapporten.

Blankett för årsrapport finns hos certifierade kylföretag. Det är du som operatör som är ansvarig för att skicka in årsrapporten till miljöenheten, inte kylföretaget. Kontrollera att rapporten är fullstädningt ifylld innan du undertecknar den.
Inkommer rapporten för sent innebär det att miljöenheten är skyldig att besluta om en miöjösanktionsavgift.

Anmäl nyinstallation och konvertering

Du behöver informera miljöenheten i god tid innan:

 • Nyinstallation av köldmedieaggregat som innehåller 14 ton CO2e eller mer.
 • Konvertering (när ett köldmedium ersätter ett annat) av köldmedieaggregat som före eller efter konventeringen innehåller 14 ton CO2e eller mer.

Vid planering av nyinstallation ska utrustning väljas med hänsyn till energieffektivitet, buller samt köldmedietyp och köldmediemängd så att minsta möjliga miljöpåverkan orsakas. Det är inte tillåtet att installera nya köldmedium med högt GWP (Global Warming Potential). Mer info om vilka köldmedium som inte får installeras finns på www.alltomfgas.se

Anmäl ägarbyte

Miljöenheten behöver informeras när en anläggning byter ansvarig verksamhetsutövare. Görs inte detta debiteras tidigare verksamhetsutövare tillsynsavgiften.

Lagstiftning

Viktig lagstiftning inom köldmedieområdet att känna till är

 • Den svenska f-gas förordningen (Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser), som trädde i kraft 1 januari 2015.
 • EU:s f-gasförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om flourerade växthusgaser) som trädde i kraft 1 Januari 2017.

Du kan hitta aktuell lagstiftning på naturvårdsverkets hemsida eller på alltomfgas.se

Miljösanktionsavgifter

Vid vissa överträdelser är miljöenheten skyldig att besluta om miljösanktionsavgift. Den som överträtt reglerna behöver inte ha gjort det uppsåtligen eller av oaktsamhet för att tillsynsmyndigheten ska besluta om avgiften. Tillsynsmyndigheten kan låta bli att ta ut avgiften om det vore oskäligt med hänsyn till bland annat sjukdom eller att överträdelsen redan lett till straff enligt miljöbalken.

Exempel på överträdelser som kan leda till miljösanktionsavgift

 • Lämnat in årsrapporten för sent.
 • Det har gått för långt mellan kontrollerna.

Läs mer

Svenska Kyl- och värmepumpföreningen har en webbsida, alltomfgas.se där det bland annat finns vägledning om de nya f-gasreglerna.

naturvårdsverkets webbsida går det att läsa mer om bland annat lagstiftning och vad som gäller för den årliga rapporteringen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019