Livsmedel

Innan du startar en livsmedelsverksamhet ska du registrera den hos miljöenheten. Det gäller även om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet. Du behöver också känna till ditt ansvar för den egna kontrollen.

För att miljöenheten ska kunna handlägga din ansökan är det viktigt att alla efterfrågade uppgifter som är aktuella för verksamheten har fyllts i. Ansökan måste vara undertecknad av den som är juridiskt ansvarig för verksamheten för att vara giltig. Ansökan måste även innehålla kontaktuppgifter till den som är juridiskt ansvarig.

Samma blankett gäller för registrering, vid ägarbyte samt vid förändring av befintlig livsmedelsverksamhet.

När får jag tidigast öppna min verksamhet?

En verksamhet som ska registreras får starta tidigast 14 dagar efter det att en komplett ansökan lämnats in till Miljöenheten. Under denna tid kommer Miljöenheten att kontakta dig om ytterligare uppgifter behövs eller om din ansökan behöver kompletteras. Först efter att Miljöenheten fått in de uppgifter som behövs görs en registrering. Registreringen innebär att uppgifter om verksamheten läggs in i ett register och vid första kontrollbesöket kontrolleras hur verksamheten uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Om du får ett beslut om registrering innan de 14 dagarna gått får du givetvis starta din verksamhet.

Kontroll av verksamheten

När vi registrerat din verksamhet kan vi i princip komma dagen efter för att kontrollera hur din verksamhet lever upp till lagstiftningens krav. För att leva upp till lagstiftningens krav måste du ha tillräcklig kunskap inom området livsmedelssäkerhet för att din verksamhet ska ha förutsättningar att producera säkra livsmedel. Lokalen behöver vara anpassad för den verksamhet som ska bedrivas och det behöver finnas ett för verksamheten anpassat system för egenkontroll. Systemet ska omfatta bland annat rutiner för utbildning, personlig hygien, vatten, skadedjur, rengöring, underhåll, temperatur, mottagning, avfall, spårbarhet och HACCP).

Beslut om registrering är knutet till företagaren

Ett beslut om registrering är knutet till verksamhetsutövaren. Detta innebär att du som ska bli ägare, inte får ta över en verksamhet/lokal förrän du har lämnat in en ansökan till Miljöenheten för att få ett eget beslut om registrering. För att undvika att verksamheten måste stänga under handläggningstiden kan den nye livsmedelsföretagaren lämna in en ansökan innan köpet är genomfört, senast 14 dagar innan övertagandet.

Andra tillstånd och anmälningar

Du som ansvarig för verksamheten är också skyldig att själv kontrollera om ytterligare tillstånd från andra myndigheter behövs innan du öppnar. Nedanstående aktiviteter är vanligtvis anmälningspliktiga eller kräver särskilda tillstånd:

 • Alkoholservering och försäljning av folköl
 • Gatuförsäljning och uteservering
 • Ändrad användning av lokal eller vid ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad.
 • Fettavskiljning, ventilationskontroll, sotning
 • Sophämtning, källsortering, farligt avfall, VA-anslutning
 • Brandfarliga varor, köldmedier

För att få ovanstående tillstånd vänder du dig till:

 • Miljöenheten, för ansökan om alkoholtillstånd eller anmälan om försäljning av folköl
 • Byggenheten, för bygglov eller bygganmälan samt ventilation (OVK)
 • SEVAB, för information om krav på fettavskiljare, sophämtning och källsortering samt VA-anslutning
 • Länsstyrelsen, för information om farligt avfall
 • Räddningstjänsten för klassning av lokalen eller tillstånd om du exempelvis använder gasol
 • Polismyndigheten för danstillstånd, tillstånd för uteservering och gatuförsäljning
 • Miljöenheten, för information om köldmedier, VA- anslutningar för enskilda vatten och avloppssystem samt gatuförsäljning av livsmedel
 • Skorstensfejarmästaren, för imkanaler (ventilation) och sotning

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019