Markupplåtelse

För att få använda offentlig plats behöver du tillstånd från Polisen. Oftast är kommunen markägare av den offentliga platsen vilket innebär att kommunen också måste godkänna att du använder marken.

Markupplåtelse

Att hyra kommunägd mark kallas att kommunen upplåter mark - markupplåtelse. Ett beslut om markupplåtelse är ett beslut om tillstånd att använda marken till något den normalt inte är avsedd för. Ordningslagen är den lagstiftning som styr. Tillstånd från Polismyndigheten krävs för all användning av allmän, offentlig mark.

Du kan till exempel behöva tillstånd för:

  • Nyttjande av offentlig plats, till exempel uteservering, varuexponering och reklam (utanför butik), byggnadsställning, byggetablering, container och arbetsbod.
  • Offentlig tillställning såsom idrottstävlingar och marknader.
  • Allmän sammankomst, till exempel demonstrationer och konserter.

Tänk på att

Lämna in din ansökan i god tid, minst tre veckor innan evenemanget.
Fyll i ansökan noggrant med program, tider, mått, kartor och foto.
Innan du lämnar ansökan till Polisen är du välkommen att kontakta kommunens handläggare av markupplåtelser för att försäkra dig om att platsen är ledig och få ett förhandsbesked om hur kommunen ser på den verksamhet som ansökan avser. Markupplåtelse för uteserveringar och gatupratare upplåts högst ett år i taget.


Ansök hos Polismyndigheten

För markupplåtelse enligt ordningslagen krävs Polismyndighetens tillstånd. Därför ska ansökan alltid ske hos Polismyndigheten. Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd ska kommunen yttra sig.

Avgifter

Polismyndigheten debiterar sökanden en ansökningsavgift för handläggningen av ansökan oavsett om ansökan beviljas eller inte.

Kommunen tar ut en avgift för upplåtelse av marken. Om det i samband med en tillställning eller ett evenemang krävs avstängning tar kommunen ut en avgift enligt taxa för detta. Det är en självkostnadsavgift för det arbete och det material som en avstängning kräver. Läs mer i kommunens Taxa för upplåtelse av allmän platsmark. , 280 kB.

Ändamål och geografiskt läge

Ändamål och geografiskt läge

Rörlig taxa kronor/m2/dygn

Uteserveringar med alkoholtillstånd (kopia på tillståndet ska bifogas ansökan till Polismyndigheten).

2 kronor

Uteserveringar utan alkoholtillstånd i centrala Mariefred och Strängnäs, byggnadsställningar, materialupplag, containrar, varuexponering, reklam med mera

1 kronor

Uteserveringar utan alkoholtillstånd i övriga kommundelar än centralorterna Mariefred och Strängnäs, ideellt eller av skolklasser anordnade mindre evenemang, till exempel. loppis, insamlingar, utställningar, uppvisningar, valstugor, med mera

0 kronor

Avstängning av allmän platsmark

Avstängning av allmän platsmark

Antal anordningar

Kostnad

1 - 4 anordningar

1500 kronor per avstängning

5 - 10 anordningar

2500 kronor per avstängning

Över 10 anordningar

250 kronor per tillkommande anordning per avstängning

Minimiavgift

Kommunen debiterar en minimiavgift på 700 kronor för varje obruten upplåtelsetid för upplåtelse av marken. Om markupplåtelsetiden är längre än sex månader och om fakturabeloppet överstiger 10 000 kronor kan betalningen delas upp enligt överenskommelse med sökande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2023