Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som kan medföra utsläpp eller andra störningar från mark, fast egendom eller fasta anläggningar på ett sätt som kan innebära olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Vad är miljöfarlig verksamhet?

Här är definitionen för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap 1§:

 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
 2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
 3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) delas miljöfarliga verksamheter in i fyra olika kategorier:

 • A-verksamheter som skall ha mark- och miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
 • B-verksamheter som ska ha Länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
 • C-verksamheter som skall anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
 • Övriga verksamheter som varken behöver söka tillstånd eller anmäla verksamheten.

Vilka verksamheter måste anmälas?

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är mekaniska verkstäder, bensinstationer, asfaltverk, bilskrot, fordonstvättar, kemtvättar, sortering eller krossning av berg eller andra jordarter, samt verksamheter som förbrukar mer än 500 kg organiska lösningsmedel per år. Anmälningsplikt gäller även vid till exempel efterbehandling och sanering av förorenade områden. 

Skicka in din anmälan

Anmälan görs till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar med mera som behövs för att en riktig bedömning ska kunna göras av verksamhetens omfattning och miljöeffekter.

Ibland behövs också ett besök på plats av miljöenhetens inspektörer. När anmälan är tillräckligt utredd erhålls ett föreläggande om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt ett avgiftsbeslut.

Observera att anmälningsplikt för efterbehandlingsåtgärder är enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), och inte i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Det är viktigt att avveckling av verksamheter sker med eftertanke för att undvika miljöskador och framtida kostnader för kommande företag och fastighetsägare. 

Checklista inför nedläggning

 1. Hur ska processutrustning tas om hand (gäller även tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor)
 2. Hur ska energianläggningen för verksamhetens produktion och uppvärmning tas om hand?
 3. Hur ska avveckling och rengöring av processavloppsvatten och eventuella reningsanläggningar med kemikalier och slam göras?
 4. Hur ska kemiska produkter, restprodukter, avfall och farligt avfall tas omhand? Detta gäller även rengöring och/eller borttagande av tankar och oljeavskiljare)
 5. Vem tar hand om luftreningsutrustning och rengöring av ventilation?

Om du planerar att lägga ned en miljöfarlig verksamhet, ska du kontakta samhällsbyggnad i god tid innan nedläggning. Skicka in blankett för nedläggning av verksamhet.

Miljösanktionsavgift och åtalsanmälan

Om en ny C-verksamhet påbörjas utan att anmälan har gjorts till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden medför detta åtalsanmälan.

Miljösanktionsavgift kan uttas vid överträdelser som strider mot miljöbalken till exempel om man utan anmälan gör ogräsbekämpning på banvallar eller brister i sin egenkontroll.

Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet kan du behöva göra en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller i vissa fall söka tillstånd från länsstyrelsen. För en del mindre anläggningar krävs varken anmälan eller tillstånd. Vilka slags företag som måste anmäla sin verksamhet eller söka tillstånd för den, kan man främst få information om i miljöprövningsförordningen. Vissa bestämmelser om tillståndsplikt finns också i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om du är osäker på vad som gäller för dig, kontakta oss på miljöenheten, miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Avgiften för en anmälan om miljöfarlig verksamhet baseras på hur lång handläggningstiden blir hos miljöenheten. Detta gör att avgiften varierar baserat på vilken typ av miljöfarlig verksamhet du anmäler och hur komplett din anmälan är när den lämnas in till oss. Vi kan alltså inte ge besked om hur stor avgiften blir innan vi har granskat din anmälan.

Du som driver en miljöfarlig verksamhet ansvar för att miljöbalken och dess förordningar följs. I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna.

Eftersom de mer detaljerade bestämmelserna grundar sig på hänsynsreglerna är det viktigt att du känner till vad hänsynsreglerna innebär.

Om du driver en miljöfarlig verksamhet ska du bland annat ha kunskap om kemikaliehantering, farligt avfall och egenkontroll.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2021