Verksamhetskontroller

Alkoholtillsyn

Det finns två olika typer av tillsyn, en inre och en yttre tillsyn. Inre tillsyn är kontroll av uppgifter från olika myndigheter. Yttre tillsyn innebär kontroll av att restaurangens alkoholservering sker i enlighet med givna tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt.
Mer information om alkoholtillsyn

Brandtillsyn

Den som äger eller är nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska enligt lagen om Skydd mot olyckor (LSO) hålla med utrustning för släckning av brand, för livräddning vid brand eller annan olycka. De ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
Mer information om brandtillsyn

Livsmedelskontroller

I Strängnäs kommun är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarig för den offentliga livsmedelskontrollen. Syftet med tillsynen är att kontrollera efterlevnaden i alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av livsmedel. Målet är att alla konsumenter ska kunna känna sig trygga när de handlar och äter mat i kommunen.
Mer information om livsmedelskontroll

Miljötillsyn

Miljötillsyn innebär bland annat kontroll av industrier och annan miljöfarlig verksamhet i syfte att skydda vår yttre miljö mot påverkan av olika sorters föroreningar. Den är till för att se till att du som företagare följer de tillstånd och medgivanden som givits. Du kommer då få ett besök eller så kontaktas du av miljöenhetens tjänstemän.

Kemikalier

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och kontroll av kemikaliehanteringen inom den egna kommunen. Nämndens tillsynsarbete utförs genom förebyggande och kontrollerande åtgärder för att förhindra skador på människa och miljö.
Mer information om kemikaliehantering

Smittskyddstillsynen

Flera myndigheter delar på ansvaret för tillsyn av smittskydd. Smittskyddsarbetet ska förhindra spridning av främst samhällsfarliga sjukdomar och regleras i Smittskyddslagen.
Mer information om smittskyddstillsyn

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2023