En bättre och tryggare kommun genom trygghetsvandringar

Polisen och Strängnäs kommun arbetar tillsammans för att kommunen ska bli en tryggare plats att leva och bo i. Ett medborgarlöfte som finns, gällande det trygghetsskapande arbetet, är att genomföra trygghetsvandringar i kommunen.

Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Trygghetsvandring är också en metod för att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö. Givetvis är det så att det är de boende och verksamma i området som har den största kunskapen om sin närmiljö.

I samverkan mellan polis och Strängnäs kommun har nu fyra stycken datum bokats in för trygghetsvandringar 2017:
12 april i Strängnäs med start klockan 20.
27 april i Mariefred med start klockan 20.
29 augusti i Stallarholmen med start klockan 20.
27 september i Åker styckebruk med start klockan 19.

Närvarande vid trygghetsvandringarna är: polisen, kommunen, fastighetsägare, boende med flera. En inbjudan skickas ut till berörda i närområdet.

Har du inte fått någon inbjudan men vill delta?
Kontakta Marie Hedin kommunens trygghetssamordnare, marie.hedin@strangnas.se, 0152-29158.

Vad menas med trygghetsvandring?
Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.

Vid en trygghetsvandring deltar vanligen boende i området, men också företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polis. I en trygghetsvandring ges också möjlighet till att fördjupa det demokratiska samtalet mellan medborgare och representanter för samhällets offentliga instanser.

Under inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I processen ingår att ta fram förslag på lösningar, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.

Ska resultera i förändring
Även om vandringarna är ett verktyg för att identifiera platser som upplevs som särskilt utsatta och otrygga, är det även viktigt att uppmärksamma de platser som upplevs som trygga och trivsamma. Det kan handla om belysning, vacker grönska, välbehållna gångbanor, papperskorgar och parkbänkar, ibland bevakningskameror eller bra lås.

Få med alla berörda
För brottsförebyggare och andra anställda i kommunen ger trygghetsvandringen en bra bild av hur de boende uppfattar sitt område och ett bra underlag för den brottsförebyggande planeringen. Bara kontakten med de boende är i sig ett viktigt steg i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Läs mer om trygghetsvandringar

Läs mer om Medborgarlöftet 2017

Lyssna på intervju om trygghet i Sveriges radio P4 Sörmland

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2018