Stort engagemang för skolstrukturutredningen

Under hösten pågår ett intensivt arbete för att ta fram förslag på en ny skolstruktur för Strängnäs kommun. En viktig del i utredningen har varit att samla in tankar och idéer från elever, lärare, vårdnadshavare och övriga invånare om hur vi tillsammans skapar den bästa skolan för alla elever i kommunen.

Under augusti och september har därför bland annat dialogsamtal genomförts ute på skolorna med medarbetare, elever och föräldrar. Utbildningskontoret har också bjudit in allmänheten till två dialogmöten. På samtliga möten har alla, i form av ett gruppsamtal med så kallade samtalsdukar, fått svara på samma fråga ”Hur skapar vi den bästa skolan för våra elever?”.
Sammanlagt har ca 500 samtalsdukar samlats in.

De som inte kunnat delta på dialogmöten eller föräldramötena har också haft möjlighet att dela med sig av sina tankar via en webbenkät på kommunens hemsida. Sista dagen att besvara enkäten var 28 september och sammanlagt har 267 svar inkommit.

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 september presenterade utbildningschefen Tony Lööw och den externa utredaren/projektledaren Jimmy Svensson de huvuddrag som framkommit i dialogsamtalen med medarbetare, elever, föräldrar och allmänheten. Den gemensamma bilden är att de idéer och tankar som inkommit är väldigt seriösa och konstruktiva. Det är tydligt att frågan tas på stort allvar.

Vad händer nu?

Just nu pågår arbetet att analysera all insamlad data. Parallellt görs också kapacitetsbedömningar av lokaler och demografiska analyser. Målet med utredningen är ta fram beslutsunderlag för hur medel kan frigöras genom en effektivare skolstruktur för att kunna finansiera en mer inkluderande lärmiljö.

De alternativ på ny skolstruktur som framkommer i utredningen kommer att presenteras för politikerna i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden, som sedan beslutar hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

Stort tack för allt engagemang för att skapa den bästa skolan för alla elever i Strängnäs kommun!

All information om skolstrukturutredningen hittar du på strangnas.se/skolstruktur

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2018