För att rusta kommunen inför kommande ekonomiska utmaningar har kommunstyrelsen idag fattat beslut om en långsiktig ekonomisk plan. Planen innefattar bland annat förslag till en fördjupad utredning om koncernbildning och fortsatta utredningar gällande Thomaskomplexet och Campusområdet samt förslag till en ny skolstruktur för inkluderande lärmiljö för grundskolan.

- Genom de åtgärder som nu planeras tar vi ansvar och skapar förutsättningar för att säkra kommunens ekonomi på lång sikt, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Alla Sveriges kommuner står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Det är framför allt en följd av befolkningsutvecklingen, som bland annat innebär att allt fler äldre kommer att behöva stöd och service de kommande åren.

Utvecklingen kan illustreras med det så kallade ”krokodilgapet”, som tydligt visar hur kostnaderna ökar snabbare än intäkterna.

Grafen visar utvecklingen av intäkter och kostnader i % enligt långsiktig finansiell analys, PwC april 2016.

- Kostnadsökningarna kommer att tillta samtidigt som intäkterna ökar långsammare - om vi inte redan nu fokuserar på kraftfulla åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen, säger ekonomichef Per Malmquist.

Mot denna bakgrund gav kommunstyrelsen i november 2016 förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig ekonomisk plan för att säkra kommunens ekonomi på lång sikt.

Inom raden för detta har tre särskilda utredningsuppdrag genomförts:

  • Koncernstrukturen – om koncernbildning och att frigöra kapital
  • Campus/Thomaskomplexet – om att frigöra ekonomiska resurser och säkerställa funktionella lokaler för verksamheter som idag använder Campus respektive Thomaskomplexet
  • Ny skolstrukturen för en inkluderande lärmiljö – om att frigöra ekonomiska resurser genom en effektivare skolstruktur för att förbättra lärmiljön i grundskolan


Nästa steg för långsiktig ekonomisk hållbarhet

Resultaten av de tre utredningsuppdragen har under hösten redovisats för kommunstyrelsen. Gällande frågan om koncernbildning har kommunstyrelsen idag uppdragit till förvaltningen att utreda motiv och metod för de med Strängnäs jämförbara kommuner som valt att bilda aktiebolagsrättsliga koncerner samt inhämta erfarenheter från dessa eller andra jämförbara kommuner. Den fördjupade utredningen ska utreda förutsättningarna ur ett kund-, bolags- och finansiellt perspektiv för en försäljning av delar av SEVAB Strängnäs Energi AB:s verksamhet: elnät, fjärrvärme samt stadsnät.

Avseende frågan om Campusområdet och Thomaskomplexet har förvaltningen fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att omförhandla hyreskontrakten för utbildningslokalerna på Campus och sim- och sporthallen samt teaterlokalen på Thomas Arena. I uppdraget ingår också att utreda alternativa lösningar.

När det gäller skolstrukturutredningen för en inkluderande lärmiljö har kommunstyrelsen beslutat att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att påbörja och genomföra det alternativ till ny skolstruktur som i rapporten benämns som ”Förslag 2”. Frågan kommer att behandlas på kommunfullmäktige i december. Mer information om skolstrukturutredningen finns på strangnas.se/skolstruktur

Nya arbetssätt för ekonomisk styrning

Kommunens arbete med en långsiktiga ekonomisk plan innebär också ett nytt förhållningssätt avseende strategisk ekonomistyrning. En ny process med kontinuerligt fokus på långsiktig ekonomi i bland annat framtagande av årsplanen och i samband med den ekonomiska uppföljningen kommer att införas. En följd av det nya arbetssättet är att årsplanen från och med 2019-21, kommer att inledas med en uppdaterad långsiktig ekonomisk plan (15 år) med fokus på åtgärder och strategier för att hantera utmaningar i drifts- och investeringsekonomin.
- Dessa åtgärder ger oss bättre förutsättningar för att skapa en hållbar ekonomi och därmed en hållbar verksamhet, säger Monica Lindell Rylén (S) vice ordförande i kommunstyrelsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018