Informationsmöten om ny skolstruktur ställs in

Med anledning av att förvaltningsrättens beslut om inhibition av beslutet om ny skolstruktur har Utbildningskontoret pausat arbetet med omorganisationen.

Den 26 februari 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att en ny skolstruktur ska införas i Strängnäs kommun. Dagen efter, den 27 februari, fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att uppdra till förvaltningen att verkställa omorganisationen av grundskolan.

Den 26 mars fattade förvaltningsrätten beslut om så kallad inhibition, med anledning av de överklaganden kring laglighetsprövningen av beslutet om ny skolstruktur som inkommit till rätten. Det innebär att verkställandet av besluten om ny skolstruktur skjuts upp till dess att förvaltningsrätten meddelar slutlig dom i fallet.

Kommunen har fått ett föreläggande från förvaltningsrätten att yttra sig i sakfrågan. Beslut om överklagan av inhibition och kommunens yttrande i ärendet kommer att fattas under vecka 15 i berörda nämnder.

Under vecka 12 och 13 skickade rektorer på de skolor som berörs av omorganisationen ut inbjudan till informationsmöten om den nya skolstrukturen till vårdnadshavare. Syftet med informationsmöten var att ge vårdnadshavarna information om hur eleverna kommer att välkomnas på den nya skolan, hur skolskjutsen kommer att fungera och hur överlämningsarbetet mellan skolorna kommer att ske. Med anledning av att Utbildningskontorets planeringsarbete inför nya skolstrukturen nu har pausats så kommer de informationsmöten som är planerade att äga rum under vecka 15 att ställas in. Beslut om huruvida de informationsmöten som är planerade under vecka 16 ska hållas eller inte kommer att fattas under nästa vecka och meddelas via Fronter och kommunens webbplats.

Så snart det är möjligt kommer vårdnadshavare till elever på berörda skolor att få mer information, dock tidigast efter att ärendet hanterats i av kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden under vecka 15.

På kommunens webbplats finns en samlingssida med information om beslutet om ny skolstruktur. Läs mer här: strangnas.se/skolstruktur.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018