Skolstrukturen tas upp på nytt i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå till kommunfullmäktige att beslutet från den 26 februari om en ny skolstruktur ska upphävas. Samtidigt föreslås att beslutet tas om, men med en annan ärenderubricering. Innehållet i förslaget kommer dock att vara detsamma som tidigare.

Den 26 mars fattade förvaltningsrätten beslut om så kallad inhibition, med anledning av de överklaganden av beslutet om ny skolstruktur som inkommit till rätten. Inhibitionen innebär att beslutet om ny skolstruktur inte får verkställas förrän förvaltningsrätten beslutat i frågan.

De klagande framför bland annat att beslutet om ny skolstruktur ska upphävas eftersom tillkännagivandet som gjordes inför kommunfullmäktiges sammanträde inte tillräckligt tydligt beskrev det aktuella ärendet. I kallelsen angavs att ärendet skulle röra Långsiktig ekonomisk planering. De klagande anser att denna rubrik inte tillräckligt tydligt beskriver att ärendet berör nedläggning av vissa skolor och omstrukturering av vissa skolor.

Vid ett extrainsatt sammanträde den 12 april beslutade kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att vid sammanträdet den 23 april upphäva det tidigare beslutet om ny skolstruktur och därefter ta om beslutet, men med en ny rubrik. Ärendet kommer då att ha följande rubricering: Förslag att upphäva fullmäktiges beslut 2018-02-26 § 29 och att förskoleklasserna, grundskolorna och fritidshemmen i Fogdö skola, Länna skola, Härad skola och Tosterö skola ska upphöra, att verksamheten i Stallarholmsskolans och Karinslundsskolans årskurs 7-9 ska upphöra samt att verksamhet i förskoleklass, grundskolans årskurs 1-3 och fritidshem påbörjas vid Karinslundsskolan

Förlaget till beslut är därmed detsamma som fullmäktige beslutade om den 26 februari 2018.

För dig som vill veta mer om kommunstyrelsens beslut så kan du ta del av sammanträdeshandlingar från kommunstyrelsens sammanträde den 12 april.

Informationsmöten ställs in

Med anledning av detta kommer de informationsmöten för vårdnadshavare om den nya skolstrukturen som var tänkt att äga rum på berörda skolor under vecka 16 att ställas in.

Så snart det är möjligt kommer vårdnadshavare till elever på berörda skolor att få mer information om den fortsatta processen.

Meddelande om skolplaceringar

Under förutsättning att beslutet tas i kommunfullmäktiges den 23 april väntas barn- och utbildningsnämnden den 24 april ge utbildningskontoret i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut. Beslut om skolplaceringar till förskoleklass och årskurs fyra kan därefter tas och meddelas till vårdnadshavare.

Den nya skolstrukturen innebär att:

• Elever som anvisats till Fogdö skola, Härads skola och Tosteröskolan kommer att anvisas till Karinslundsskolan, som blir en F-6-skola. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Fogdö, Härad och vid Tosteröskolan. (För Fogdös del gäller detta till hösten 2019).

• Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Karinslundsskolan kommer att anvisas till Paulinska skolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 vid Karinslundsskolan.

• Paulinska skolan kvarstår som årskurs 4-9 skola.

• Elever som anvisats till Länna skola kommer att anvisas till Åkersskolan. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Länna.

• Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Stallarholmsskolan kommer att anvisas till Mariefredsskolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 i Stallarholmen. Förändringen ska vara genomförd i sin helhet inför höstterminen 2019, men barn- och utbildningsnämndens avsikt är att omorganisationen ska ske så snart som möjligt. Nämndens uppdrag till utbildningskontoret innebär därför att omorganisationen ska ske redan under läsåret 2018-2019, vilket i praktiken innebär att den huvudsakliga förändringen sker inför läsårets start höstterminen 2018.

Detta gäller med undantag för Fogdö skola som kommer att finnas kvar under hela läsåret 2018-2019. Detta med hänvisning till att politikerna vill invänta besked kring en ev friskoleetablering i Fogdö.

Mer information om den nya skolstruktur finns på kommunens webbplats: strangnas.se/skolstruktur

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018