• Startsida
  • / Nyheter
  • / Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen för 2017

Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen för 2017

På mötet den 23 april godkändes årsredovisningen för 2017. Kommunens resultat uppgår till 69 miljoner kronor, vilket är 30 miljoner bättre än budget.

Resultatet enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning motsvarar 4,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföras med budgeterat överskott om 2,0 procent.

Låneskulden har minskat med 1 187 kronor per invånare. Kommunens investeringar är till 100 procent självfinansierade.

God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

En ekonomi i balans är en grundförutsättning för att kunna möta den demografiska utvecklingen. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka.

Kommunens ekonomiska resultat har förbättrats under de tre senaste åren. Vi står inför framtida stora utmaningar på grund av den demografiska utvecklingen och kommande investeringsbehov, vilket innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka snabbare än tidigare.

Kommunfullmäktiges fem övergripande mål
I årsredovisningen görs en uppföljning av kommunfullmäktiges fem övergripande mål. Tre av målen, Samhälle, Utbildning och Vård och omsorg bedöms vara delvis uppfyllda. Målet för Medarbetare uppfylls inte, främst på grund av att sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå. Målet Ekonomi bedöms vara uppfyllt.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018