• Startsida
  • / Nyheter
  • / Beslut om ny skolstruktur återigen fattat av kommunfullmäktige

Beslut om ny skolstruktur återigen fattat av kommunfullmäktige

Vid sitt sammanträde den 23 april fattade kommunfullmäktige återigen beslut om att en ny skolstruktur ska införas i Strängnäs kommun. Dagen efter, den 24 april, gav barn- och utbildningsnämnden utbildningskontoret i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut. Det innebär att fyra grundskolor kommer att läggas ner.

Redan den 26 februari fattade kommunfullmäktige beslut om den nya skolstrukturen, men med anledning av att beslutet överklagats med hänvisning till att rubriceringen av ärenden var för otydlig beslutade förvaltningsrätten om inhibition av kommunfullmäktiges och barn- och utbildningsnämndens beslut.

Vid fullmäktigesammanträdet den 23 april hade ärendet därför en ny rubrik: Förslag att upphäva fullmäktiges beslut 2018-02-26 § 29 och att förskoleklasserna, grundskolorna och fritidshemmen i Fogdö skola, Länna skola, Härad skola och Tosterö skola ska upphöra, att verksamheten i Stallarholmsskolans och Karinslundsskolans årskurs 7-9 ska upphöra samt att verksamhet i förskoleklass, grundskolans årskurs 1-3 och fritidshem påbörjas vid Karinslundsskolan.
Kommunen har meddelat förvaltningsrätten att det tidigare beslutet har upphävts och därmed gäller inte längre inhibitionen. Det innebär att arbetet med att planera för en förändrad skolorganisation inför terminsstarten 2018 nu återupptas.

Den nya skolstrukturen innebär att:

• Elever som anvisats till Fogdö skola, Härads skola och Tosteröskolan kommer att anvisas till Karinslundsskolan, som blir en F-6-skola. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Fogdö, Härad och vid Tosteröskolan. (För Fogdös del gäller detta till hösten 2019).

• Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Karinslundsskolan kommer att anvisas till Paulinska skolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 vid Karinslundsskolan.

• Paulinska skolan kvarstår som årskurs 4-9 skola.

• Elever som anvisats till Länna skola kommer att anvisas till Åkersskolan. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Länna.

• Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Stallarholmsskolan kommer att anvisas till Mariefredsskolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 i Stallarholmen. Förändringen ska vara genomförd i sin helhet inför höstterminen 2019, men barn- och utbildningsnämndens avsikt är att omorganisationen ska ske så snart som möjligt. Nämndens uppdrag till utbildningskontoret innebär därför att omorganisationen ska ske redan under läsåret 2018-2019, vilket i praktiken innebär att den huvudsakliga förändringen sker inför läsårets start höstterminen 2018.

Detta gäller med undantag för Fogdö skola som kommer att finnas kvar under hela läsåret 2018-2019. Detta med hänvisning till att politikerna vill invänta besked kring en ev friskoleetablering i Fogdö.

Information till vårdnadshavare

Nu återupptas Utbildningskontorets arbete att planera för den nya skolorganisationen. Information till vårdnadshavare kommer att skickas ut via lärplattformen Fronter.

Läs mer om den nya skolstrukturen på strangnas.se/skolstruktur

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018