Dags för SCB:s medborgarundersökning

Under hösten kommer Strängnäs kommun genomföra en medborgarundersökning tillsammans med Statistiska centralbyrån, SCB. Ett antal Strängnäsbor kommer då att få tycka till om kommunen.

Dina svar är anonyma och används tillsammans med andras svar för att beskriva hur ni som bor här tycker det är att bo och leva i kommunen.

Ett slumpmässigt urval av invånare från befolkningsregistret i åldrarna 18–84 år kommer att få enkäten och totalt är det 1200 personer som kommer att få vara med i undersökningen och då betygsätta följande tre områden:

• Kommunen som en plats att bo och leva på

• Kommunens verksamheter

• Medborgarnas inflytande i kommunen

Tidigare års resultat hittar du på vår webbplats


Brev från SCB i augusti
Under augusti månad har du som valts ut till undersökningen fått ett brev från SCB med information om undersökningen samt inloggningsuppgifter till webbenkäten. Du som utvald kan välja att besvara medborgarenkäten antingen på webben eller via en pappersenkät som kommer skickas ut till dig under första veckan i september.

Om du blir slumpmässigt utvald att tycka till om din kommun hittar du mer information om enkäten på Statistiska centralbyråns webbplats

Vad händer om jag inte deltar?
Det är självklart helt frivilligt att delta i undersökningen. Beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir dock bättre och säkrare om fler svarar. Det är i sin tur viktigt eftersom statistiken används som fakta när kommunen beslutar om framtiden. Ju fler som svarar, desto bättre underlag får vi att jobba vidare med. Dina synpunkter är viktiga och gör skillnad.

Alla kan lämna synpunkter
Även du som inte har valts ut till medborgarundersökningen har möjlighet att lämna dina synpunkter på Strängnäs kommun och vår verksamhet via vår webbplats
Du kan till exempel lämna e-förslag och synpunkter där du kan berätta om vad du tycker om det vi gör.

Du är också alltid välkommen med dina frågor och ärenden till kommunens Kontaktcenter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2018