Nu är kommunens flerårsplan 2019-2021 beslutad

I november fastställde kommunfullmäktige kommunens flerårsplan för 2019-2021. I flerårsplanen beskrivs vad som ska göras under de kommande tre åren.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunens budget, vilken sedan sammanställs i en flerårsplan. Flerårsplanen är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens heltäckande plan för att styra hela den kommunala verksamheten, inklusive bolagen.

Flerårsplanen kan revideras varje år, och beskriver vilka övergripande mål kommunfullmäktige satt för den kommunala verksamheten och ekonomin. 

Kommunens övergripande mål
Kommunens mål utgår från fyra perspektiv: Invånare, Samhälle, Medarbetare och Ekonomi. Här är de övergripande mål som finns med i Flerårsplanen 2019-2021:

  • I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära.

  • Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande.

  • Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet.

  • Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten.

  • Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder.

Vad händer nu?
I flerårsplanen tilldelas nämnderna budgetramar för de kommande tre åren. Även budgeten kan revideras årligen.
Därefter upprättar:

  1. Kommunens nämnder sina verksamhetsplaner som beskriver nämndens uppdrag, mål och budget.

  2. Respektive verksamhetskontor formulerar sina planer som beskriver kontorets gemensamma riktning för att nå nämndens mål.

  3. Kontorens respektive enheter formulerar sina arbetsplaner som beskriver vilka aktiviteter som planeras för att uppfylla invånarens/brukarens/elevens behov.

 
Här kan du läsa Flerårsplanen 2019-2021 i sin helhet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2018