Genomfartsled i Mariefred blir enkelriktad

För att skapa fler parkeringsplatser och en lugnare trafikmiljö enkelriktades delar av Gripsholmsvägen/Strandvägen i Mariefred under förra sommaren. Den tillfälliga trafiklösningen har nu utvärderats och teknik- och fritidsnämnden har beslutat att vägsträckan även kommande säsong ska vara enkelriktad.

I utvärderingen har man tagit hänsyn till trafikmätningar, observationer på plats, bedömning av trafiksäkerheten av sakkunnig tjänsteperson och resultatet av den enkätundersökning som genomfördes under hösten.

Kommunens egna observationer under testperioden, 25 juni till 20 augusti, visar att:

  • Ett femtiotal fler parkeringsplatser skapades centralt i Mariefred.
  • Under denna tid inkom inga klagomål vad gäller brist på parkeringsplatser i Mariefred till teknik-och servicekontoret, vilket annars är vanligt förekommande under sommarperioden.
  • Det blev ett lugnare trafiktempo på den aktuella sträckan men ett högre tryck på närliggande gator i Mariefreds stadskärna och på Ärnäsvägen.

Synpunkter från enkätundersökningarna

Under hösten skickades en enkät ut till företag i Mariefred. Totalt svarade 28 företagare på enkätundersökningen. På kommunens webbplats uppmanades samtidigt kommunens invånare att besvara samma enkät. Totalt har 172 privatpersoner har svarat på enkäten.

Så här svarade företagarna:

Företagarnas svar

Så här svarade privatpersonerna:

Privatpersoners svar

Resultatet av undersökningen visar att näringslivet var generellt positiva till enkelriktningen medan allmänheten var mer negativt inställda till försöket med enkelriktning av Gripsholmsvägen/Strandvägen. De som var positiva till enkelriktningen uppskattade särskilt att antalet parkeringsplatser ökat. Många ansåg också att trafiken på Gripsholmsvägen/Strandvägen minskade.

De som var negativa till försöket vänder sig framförallt mot att bilar parkerade en längre sträcka längs med vattnet, vilket ansågs störa utsikten och Mariefreds stadsbild. Flera reagerade också på att det förekom att husbilar parkerade längs med sträckan, trots att det inte är tillåtet.

Andra synpunkter var att det blev svårare att ta sig genom stadskärnan och mer tryck på andra gator i stadskärnan som Nygatan, Djurgårdsgatan och Kyrkogatan. Flera uttrycker även att trafiksituationen blev sämre i korsningen Nygatan/Kärnbogatan.

Enkelriktning även under kommande säsong

De synpunkter och förbättringsförslag som framkommit i enkätundersökningarna har tillsammans med kommunens egna observationer resulterat i ett antal förslag på förbättringsåtgärder inför kommande säsong:

  • Ändra in/utfart vid parkeringen Hamnplan alternativ ta bort regleringen med enkelriktat inne på parkeringen. Detta för att bilister ska slippa åka runt centrumkärnan när de ska ut från parkeringen.
  • Sätt upp vägmärke som visar att mötande trafik börjar efter aktuell sträcka på Strandvägen.
  • Tidsbegränsa parkeringen för att så många som möjligt ska kunna utnyttja parkeringsplatserna
  • Tydlig skyltning och extra parkeringsbevakning för att undvika att husbilar parkerar på sträckan.
  • Avslutningsvis föreslås att fler gator i centrala Mariefred mäts före och under enkelriktningen för att med säkerhet kunna uttala sig om den faktiska trafikmängden.

Den 26 februari beslutade teknik- och fritidsnämnden att genomföra enkelriktningen av Gripsholmsvägen/Strandvägen, som en tillfällig sommarlösning, även sommaren 2019.

Stort tack till alla invånare och företag bidragit med kloka synpunkter och förbättringsförslag!

Har du frågor? Mejla till trafikfragor@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2019