Öppet hus om detaljplan för Brobyholm

Ortofoto av Brobyholm

Hur vill du att Åkers styckebruk ska utvecklas? Här kan du ta del av detaljplaneförslaget för Råcksta. Du är också välkommen Öppet hus för att diskutera och ställa frågor om förslaget.  

Planenheten har tagit fram ett förslag till detaljplan för Råcksta 2:1 m.fl., ”Brobyholm”, Åkers Styckebruk, Strängnäs kommun. Nästa steg i detaljplanprocessen är ett samråd där myndigheter, organisationer och andra remissinstanser, fastighetsägare och de som bor inom eller i närheten av planområdet kan ta del av planförslaget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 400-500 bostäder, förskola, någon form av besöksverksamhet och mindre lokal service, inom ett område direkt öster om centrala Åkers styckebruk.

Planförslaget finns tillgängligt på kontaktcentret i kommunhuset i Strängnäs och på biblioteket i Åkers styckebruk samt på kommunens webbplats: strangnas.se/brobyholm

Samrådsperioden pågår från 2019-04-12 till 2019-05-10.

Lämna dina synpunkter

Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Detta kan ske på följande sätt:

1) Posta dina synpunkter till:

Strängnäs kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

2) Skicka e-post till: msn@strangnas.se

3) Använd vår e-tjänst för synpunktshantering

Ange diarienummer MSN/2019:253 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post eller e-tjänst.

Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 2019-05-10.

Välkommen på Öppet hus

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bjuder också in till ett Öppet hus där intresserade kan ta del av detaljplanförslaget, diskutera och ställa frågor.

Ingen föranmälan, kom och gå som du vill.

Tid: Måndag 29 April 2019 kl 17.00 – 18.30.

Plats:Biblioteket i Åkers styckebruk, Skolvägen 1, Åkers styckebruk

Eventuella frågor om planförslaget besvaras av:

Daniel Quick, tel. 0152-292 38, e-post: daniel.quick@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2019