Undervisning i fokus när förskolan får ny läroplan

Under tre år har Strängnäs kommun deltagit i ett forskningsprogram om undervisning i förskolan. Projektet avslutades nyligen med ett slutseminiarum i Malmö där representanter från kommunens förskoleorganisation deltog.

Från och med 1 juli 2019 gäller en ny nationell läroplan för förskolan. Den nya läroplanen fokuserar på undervisningen i förskolan och lyfter samtidigt fram förskollärarens roll som undervisande lärare.

Forskningsprogram om undervisning

Under åren 2016-2019 har Strängnäs kommun deltagit tillsammans med nio andra kommuner i ett forskningsprogram (FoU-program) om undervisning i förskolan, UndiF. Projektet har genomförts i samverkan med det fristående institutet Ifous och Malmö universitet. Forskningsprogrammet syftar till att vidareutveckla kunskap om vad som kan känneteckna undervisning relaterat till förskolans styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Programmet syftar även till att ge stöd för vetenskapligt grundad undervisning och möjliggöra en kultur som stödjer förskollärarnas professionsutveckling.

I programmet har representanter från kommunens hela förskoleorganisation representerats i form av förskolans verksamhetschef, två förskolechefer, två utvecklingsledare och tio förskollärare.

- Genom vår medverkan i UndiF forskningsprogrammet har vi fått chansen att vara delaktiga vidareutveckling av begreppet undervisning och kommunens förskollärare har getts möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i nära samverkan med forskning, säger utvecklingsledare Sarah Wolf Näsström.

Utvecklingsseminarium i Malmö

Programmet avslutades med ett utvecklingsseminarium i Malmö den 26 april 2019. På plats från Strängnäs kommun fanns då, förutom de representanter som deltagit i forskningsprogrammet, även alla förskolechefer och biträdande förskolechefer. Även barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Antropowa Ehrnfelt deltog i seminariet.

Under konferensen berättade de deltagande kommunerna om hur de arbetat för att utveckla undervisningen i förskolan.

Förskolepersonal deltar i forskningsseminarium i Malmö 26 april 2019

En stor delegation deltog från Strängnäs kommun.

Nästa steg för blir att sprida den kunskap och de erfarenheter som deltagarna i programmet fått med sig till övriga förskolor. Under hösten 2019 kommer förskolan i Strängnäs kommun att anordna ett lokalt slutseminarium där all personal i förskolorna deltar och får ta del av de resultat forskarna har kommit fram till i forskningsprogrammet, Undif. Utvecklingsseminariet är tänkt som ett avslut på programmet och ett avstamp för det fortsatta arbetet i Strängnäs kommunala förskolor.

- Förskolorna i Strängnäs har gjort en gemensam resa för att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund. Programmet har gett förskolorna fem undervisningsupplägg som varje förskollärare kan använda sig av för att få ett mer vetenskapligt förhållningsätt och en flerstämmig undervisning, säger Carina Lindqvist, verksamhetschef för förskolan i Strängnäs kommun.

Utvecklingsartikel om sokratiska boksamtal

Inom ramen för forskningsprogrammet har förskollärarna Anna Eklund, Åsa Ahlqvist Johansson och Anette Ranbäck på Marielunds förskola i Mariefred skrivit en utvecklingsartikel om sokratiska boksamtal.

På Skolportens webbplats kan du ta del av artikeln "Sokratiska boksamtal i förskolan kräver övning".

Du kan också läsa en intervju med förskollärarna där de berättar om sitt arbete.

På vår webbplats kan du läsa mer om forskningsprogrammet Undervisning i förskolan, UndiF.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019