Nu är kommunens flerårsplan 2020-2022 beslutad

Vid sitt sammanträde den 18 november fastställde kommunfullmäktige kommunens flerårsplan för 2020-2022. I flerårsplanen beskrivs vad som ska göras under de kommande tre åren.

Flerårsplanen är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens heltäckande plan för att styra hela den kommunala verksamheten, inklusive bolagen. I Flerårsplanen finns även kommunens budget.

Flerårsplanen revideras varje år, och beskriver vilka övergripande mål kommunfullmäktige satt för den kommunala verksamheten och ekonomin.

Kommunens övergripande mål

Kommunens mål utgår från fyra perspektiv: Invånare, Samhälle, Medarbetare och Ekonomi. Här är de övergripande mål som finns med i Flerårsplanen 2020-2022:

Invånare

  • Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra aktörer utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i kommunens utveckling.
  • I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från invånarnas behov.

Samhälle

  • Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas. Tillsammans utvecklas vi med människor som vill bo och leva i, verka i och besöka vår kommun.

Medarbetare

  • Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som tillsammans utvecklas och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer.

Ekonomi

  • Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder våra resurser effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens och kommande generationer.

Vad händer nu?

I flerårsplanen tilldelas nämnderna budgetramar för de kommande tre åren. Även budgeten revideras årligen.

Därefter upprättar:

  1. Kommunens nämnder sina verksamhetsplaner som beskriver nämndens uppdrag, mål och budget.
  2. Respektive verksamhetskontor formulerar sina planer som beskriver kontorets gemensamma riktning för att nå nämndens mål.
  3. Kontorens respektive enheter formulerar sina arbetsplaner som beskriver vilka aktiviteter som planeras för att uppfylla invånarens/brukarens/elevens behov.

Se webbsändningen i efterhand

Vill du se debatten från kommunfullmäktige den 18 november?

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019