Så informerar Strängnäs kommun om smitta av covid-19

Fall med sjukdomen covid-19 har bekräftats i Strängnäs och i Sörmland. Ta del av samlad information om kommunens coronahantering.

Region Sörmlands rapportering och ansvar

Det är Region Sörmland och smittskyddsläkaren som ansvarar för provtagning och smittspårning av covid-19.

Region Sörmland rapporterar varje vecka om konstaterade fall av covid-19, per kommun. Här kan du ta del av regionens rapportering: Antal fall per kommun.

Smittspridning inom vård och omsorg

Från och med vecka 19 ger Strängnäs kommun en veckovis nulägesbild av bekräftade covid-19-fall inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Strängnäs kommun. Bekräftade fall kommuniceras per omsorgsform.

Tabellen nedan visar aktuella siffror måndagen den 4 maj. Informationen uppdateras varje måndag.

Smittspridning covid 19 inom olika omsorgsformer

Smittspridning covid 19 inom kommunens omsorgsformer

Omsorgsform

Antal bekräftade fall av covid-19

Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

Strängnäs kommun informerar inte om vilka boenden, hur många personer per boende eller vilka personer på ett boende som har bekräftad covid-19. Beslutet grundar sig på sekretesskyddet för den enskilde i verksamhet avseende Hälso- och sjukvård, i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Vid ett bekräftat fall av covid-19 informeras patienten av smittskyddsläkaren. Även anhöriga och närmaste medarbetare runt patienten får information av smittskyddsläkaren.

Vi följer sedan smittskyddsläkarens rekommendationer och har kontinuerligt en dialog med anhöriga.

Smittspridning inom skola och förskola

Kommunen ger inte ut information om enskilda barn eller elever. Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så kommer smittskydd på Region Sörmland att informera dem som de anser kan ha blivit utsatta för smittrisk.

Smittspridning bland medarbetare inom Strängnäs kommun

Vi följer statistik över sjukfrånvaro av medarbetarna i Strängnäs kommun. Men orsaken till sjukfrånvaro dokumenterar vi inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

På sidan strangnas.se/corona hittar du framtida uppgifter om bekräftade fall per omsorgsform samt den senaste informationen om hur coronaviruset och sjukdomen covid-19 påverkar kommunens verksamheter.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2023