Ett steg närmare nytt Bildningscentrum

Illustration över tomt vid Finningerondellen

Bildningscentrum sett från norr med Finningerondellen i förgrund. Illustration White Arkitekter.

Thomasgymnasiets, vuxenutbildningens och gymnasiesärskolans framtida placering är en stor och viktig fråga för Strängnäs kommun. Den 17 juni fattade kommunstyrelsen beslut om ett nytt huvudalternativ för placeringen av ett eventuellt nytt Bildningscentrum.

Frågan om Thomasgymnasiets placering har utretts under en tid, och en rad alternativa lösningar har undersökts.

Parallellt med att planeringen av ett nytt bildningscenter fortsätter förhandlingarna med Offentliga Hus, som äger de nuvarande lokalerna på Campus, om hyresnivåerna.

Beslut om nytt alternativ vid Finningerondellen

Utifrån den förstudie som arbetats fram av White Arkitekter, har kommunstyrelsen beslutat att fokusera på Finningerondellen som ny huvudinriktning för lokaliseringen av ett eventuellt nytt Bildningscentrum.

– Vi vill kombinera verksamheter och platser så de blir ändamålsenliga, attraktiva och effektiva lokaler som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av Strängnäs kommun. Det nya alternativet vid Finningerondellen tillgodoser de krav som ställs på en tomt för ett Bildningscentrum, säger Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande.


Utveckling kring stadens entré

I området pågår såväl utbyggnad som planering av framförallt nya bostäder. En placering vid Finningerondellen, innebär en ny målpunkt som kan bidra till att länka ihop stadsdelar. Det nya alternativet stödjer Södertäljevägen som utvecklingsstråk.


Tomt vid Resecentrum ej lämplig

Under arbetets gång har man kommit fram till att alternativet med placering av ett Bildningscentrum vid Resecentrum inte är lämpligt, tidigare utredningar har identifierat vissa risker med denna lokalisering som kan försena, fördyra och försvåra processen framåt.
Det beror bland annat på:

  • Ny detaljplan – innebär att tidsplanen behöver förlängas.
  • Bullerproblematik – kollektivtrafik nära verksamheten.
  • Säkerhet intill järnväg - delar av bebyggelsen ligger inom riskzon för järnvägen.
  • Eventuell arkeologi och kulturminnen – skulle påverka tidsplanen.
  • Parkeringsplatser för pendling, personal och elever - parkeringar försvinner utan att kunna ersättas.

Vad händer framöver?

I augusti kommer barn- och utbildningsnämnden fatta beslut om kommunen kommer att bygga nytt vid Finningerondellen eller bli kvar i befintliga lokaler på Campusområdet. Därefter tas ärendet upp i kommunstyrelsen som beslutar om en eventuell framtida projektering och upphandling.

Om beslut fattas att bygga nytt, är kommunens målsättning att Bildningscentrum ska vara klar att tas i bruk till höstterminen 2023.​

Vill du veta mer?

Övergripande projektfrågor:
Christoffer Zander, lokalstrateg, christoffer.zander@strangnas.se

Bildningscentrets verksamhetsfrågor:
Anna Liljehag, enhetschef utbildningskontoret, anna.liljehag@strangnas.se


Bakgrund

Strängnäs kommun är i behov av att se över användningen av lokalerna på Campusområdet då gällande hyresavtal går ut 2023. Nuvarande kostnadsläge är högt på grund av hög kvadratmeterhyra, för stora lokalytor med begränsad möjlighet att göra dem yteffektiva. Räknat per elev har Strängnäs kommun en av landets högsta lokalkostnader för gymnasiet. Huvudspåret har hela tiden varit att förhandla ner hyrorna i de befintliga lokalerna.

I oktober 2019 beslutade kommunstyrelsen om att inleda en förstudie kring en flytt av gymnasieskolan till nuvarande kommunhuset tillsammans med förslag på andra alternativ.

I februari 2020 kom beslutet om att befintligt kommunhus inte var lämpligt att byggas om till ett bildningscenter, då byggnaden saknade de tekniska lösningar som var nödvändiga.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020