Nu är kommunens flerårsplan 2021-2023 beslutad

Nu har kommunfullmäktige fastställt kommunens flerårsplan för 2021–2023. I flerårsplanen beskrivs vad som ska göras under de kommande tre åren.

Flerårsplanen är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens heltäckande plan för att styra hela den kommunala verksamheten, inklusive bolagen. I Flerårsplanen finns även kommunens budget.

Flerårsplanen revideras varje år, och beskriver vilka övergripande mål kommunfullmäktige satt för den kommunala verksamheten och ekonomin.

Kommunens övergripande mål

Kommunens mål utgår från fyra perspektiv: Invånare, Samhälle, Medarbetare och Ekonomi. Här är de övergripande målen med de politiska prioriteringarna som finns med i Flerårsplanen 2021–2023:

Invånare – Mål

 • Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra aktörer utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i kommunens utveckling.
 • I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från invånarnas behov.

Invånare – Politiska prioriteringar

 • Skolutveckling 2023 och samverkan för förbättrade kunskapsresultat och ökad likvärdighet.
 • Medborgardialog och utveckling av tjänster.
 • Trygghet genom samverkan.
 • Förebyggande arbete av ohälsa hos barn, unga, vuxna och äldre.

Samhälle – Mål

 • Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas. Tillsammans utvecklas vi med människor som vill bo och leva i, verka i och besöka vår kommun.

Samhälle – Politiska prioriteringar

 • Samverkan för klimatet.
 • Gemensamt ägarskap för näringslivsarbetet.

Medarbetare – Mål

 • Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som tillsammans utvecklas och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer.

Medarbetare – Politisk prioritering

 • Kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

Ekonomi – Mål

 • Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder våra resurser effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens och kommande generationer.

Ekonomi – Politisk prioritering

 • Aktiv ekonomistyrning.
 • Förstärka den digitala omställningen.

Vad händer nu?

I flerårsplanen tilldelas nämnderna budgetramar för de kommande tre åren. Även budgeten kan revideras årligen.
Därefter upprättar:

 1. Kommunens nämnder sina verksamhetsplaner som beskriver nämndens uppdrag, mål och budget.

 2. Respektive verksamhetskontor formulerar sina planer som beskriver kontorets gemensamma riktning för att nå nämndens mål.

 3. Kontorens respektive enheter formulerar sina arbetsplaner som beskriver vilka aktiviteter som planeras för att uppfylla invånarens/brukarens/elevens behov.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 december 2020