Tyck till om förslag till detaljplan i Mariefred

Under perioden 15 januari – 5 februari är det samråd om planförslag i Mariefred. Det gäller Slottsbrinken 1:49 och del av Slottsbrinken 1:1 ”Alphyddan”.

Samråd ingår i planprocessen och är den del där man samlar in synpunkter och tankar från invånare och andra intresserade.

Nu har ett förslag på detaljplan tagits fram för området Slottsbrinken som ligger en kilometer nordväst om Mariefreds centrum.

Med planen vill man möjliggöra för 3-4 byggrätter för bostadsbebyggelse på fastigheten Slottsbrinken 1:49. Detaljplanen visar på andra allmännyttiga möjligheter som underjordiska ledningar och dagvattenhantering. Det presenteras även möjligheter att utöka fastigheten västerut genom förvärv av del av Slottsbrinken 1:1, inom det angivna planområdet.

Planförslaget överensstämmer med Strängnäs kommuns Översiktsplan 2014

Var kan jag ta del av förslaget och lämna mina synpunkter?

Samrådstiden pågår från 15 januari till och med 5 februari. Under perioden kan du lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Detaljplanen finns att se i Strängnäs kommunhus på Nygatan 10 och på vår webbplats:
Detaljplan Slottsbrinken 1:49 och del av Slottsbrinken 1:1 ”Alphyddan

Vad händer efter samrådet?

När samrådstiden gått ut går man igenom alla synpunkter som kommit in och sammanställer det till en samrådsredogörelse. Därefter beslutar politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om förslaget ska ställas ut på granskning. Det innebär att man visar fram ett omarbetat planförslag. Det kommer även finnas möjlighet att ta del av och komma med synpunkter på det ändrade förslaget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2021