• Startsida
 • / Nyheter
 • / Stärk den biologiska mångfalden – delta i Earth hour

Stärk den biologiska mångfalden – delta i Earth hour

Earth hour 27 mars 2021

Lördag den 27 mars klockan 20.30 uppmanas vi att släcka en timme för vår planet och kommande generationer. Gör det du också!

Earth hour, som beskrivs som världens största miljömanifestation, har numera ett fast tema och det är biologisk mångfald. 2021 kallas av många för supermiljöåret eftersom flera viktiga beslut om vår biologiska mångfald ska fattas av världens ledande politiker. Biologisk mångfald är en grundförutsättning för att naturen ska kunna ge oss livsnödvändiga saker som mat, ren luft och medicin. Att förlora detta är en av vår tids största utmaningar.

Här berättar vi hur vi alla påverkas, vad vi som kommun gör och vad du som privatperson eller företagare kan göra för att bevara och stärka den biologiska mångfalden.

Hur påverkas vi?

Alla arter och deras omgivning påverkas kraftigt av människan, bland annat genom föroreningar och att vi för ofta fortsätter använda för mycket mark utan att tänka efter på vilket sätt vi gör det.

Förlusten av biologisk mångfald är allvarlig, det är en grundförutsättning för att naturen ska kunna ge oss livsnödvändiga saker som mat, ren luft och medicin.

Klimatförändringar och biologisk mångfald påverkar varandra

Klimatförändringarna och den biologiska mångfalden påverkar dessutom varandra. Exempelvis är naturmiljöer med rik biologisk mångfald mer motståndskraftiga mot störningar som kan orsakas av klimatförändringarna. Samtidigt gör den snabba uppvärmningen att den biologiska mångfalden påverkas ytterligare och fler arter riskerar att dö ut.

Vi måste arbeta med att förebygga och hantera effekterna av klimatförändringen, samtidigt som vi måste göra allt vi kan för att minimera förlusten av biologisk mångfald.

Vad gör kommunen?

Strängnäs kommun arbetar på flera sätt för att bevara och stärka den biologiska mångfalden, här är några exempel:

 • Planera hållbart med hänsyn till naturmiljön
 • Skydda natur genom kommunalt naturreservat
 • Plantera växter som gynnar pollinatörer
 • Sluta använda giftiga bekämpningsmedel
 • Frihugga värdefulla träd
 • Bekämpa invasiva arter
 • Planera för våtmarker

Samverkan för klimatet är fortsatt prioriterat i Strängnäs kommun

Politikerna har beslutat om två övergripande klimatmål som ska gälla för vår kommun som geografisk plats:

 • Fossilfria transporter 2030
 • Klimatneutralitet 2040

För att få veta hur de två klimatmålen ska kunna nås har politikerna beställt en plan för att arbeta vidare mot uppfyllandet av dessa mål. Ett förslag till en klimat- och energiplan har nu tagits fram.

Hittills har förslaget till klimat- och energiplan för Strängnäs kommun godkänts av både Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden , 159 kB. och Kommunstyrelsen , 160 kB.. Men för att planen ska kunna bli helt klar och giltig måste politikerna i Kommunfullmäktige också godkänna förslaget. Planen är att förslaget presenteras under fullmäktigemötet i april 2021 , 2 MB..

Kommunen har under arbetet med att ta fram klimat- och energiplanen bjudit in till medborgardialog och haft planen ute på remiss, där bland annat invånarna haft möjlighet att påverka innehållet i planen inför att den skulle presenteras för kommunens politiker.

Var med och påverka

Vi kan bli ännu bättre! Har du tips om vad du tycker kommunen bör arbeta med?

Skicka gärna in förslag till oss i vår dialogportal Delta och påverka. Där kan du välja mellan att skicka in synpunkter eller e-förslag med din idé.

Släck för både klimat och natur

Visste du att många arter påverkas av vårt artificiella ljus?

Under miljoner år har förhållandet mellan dag och natt varit konstant men allt mer av jordens yta blir nu upplyst under natten. Det påverkar flera växter och djur som är anpassade till de naturliga förändringarna mellan ljus och mörker. Exempelvis kan fåglars migration och fortplantning påverkas genom att deras orientering försämras, fladdermöss kan få svårare att hitta föda och liknande effekter kan ses bland insekter, fiskar och groddjur. Forskning visar till och med att växter kan påverkas genom att de luras till längre växtperioder och riskerar att klara vintern sämre.

Vad kan du göra?

Flera saker kan göras för att minska påverkan från artificiella ljuskällor, här kommer några förslag:

 • Undvik belysning där det inte är nödvändigt
 • Begränsa tiden och intensiteten på belysningen
 • Undvik ljuskällor som sprider ljuset över stora områden.
 • Använd ljuskällor som inte liknar dagsljus.
 • Minska, förbättra och anpassa ljuset i eller i närheten av skyddade områden och hotade arter

Världsnaturfondens webbplats kan du få fler tips om vad du kan göra för klimatet och den biologiska mångfalden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2021