Utformning av hallar i Larslunda upp till beslut

Programhandlingarna för ett badhus och en sporthall i Larslunda tas upp för beslut i Teknik- och fritidsnämnden den 15 juni.

Simhallen och sporthallen som ska byggas i Larslunda ersätter den bad- och sporthall som finns vid Thomas arena. Programhandlingarna beskriver situationsplan, översiktsplan, sektioner, fasader och gestaltning av bad- och sporthall. Den 15 juni tas programhandlingarna upp för beslut i Teknik- och fritidsnämnden. När programhandlingarna är antagna finns det fortfarande möjlighet till mindre justeringar av ritningarna, till exempel kan storlek på förråd eller andra ytor förändras och vissa rum byta plats.

I den nya simhallen ska det finnas en 25-meters bassäng, 200 publikplatser samt två multibassänger och ett barnområde. Den nya sporthallen ska ha två fullstora hallar och plats för 700 sittande publik i huvudarenan. Läs mer information om de nya hallarna i programhandlingarna (PDF). , 4 MB.

Byggstart hösten 2022

Så här ser den preliminära tidsplanen för hallarna ut:

  • 15 juni. Beslut om programhandlingarna till bad- och sporthall tas i nämnden.
  • Hösten 2021. Detalj- och systemhandlingar tas fram.
  • Våren 2022. Upphandling av byggföretag
  • Hösten 2022. Byggstart
  • Hösten 2024. Hallarna klara

Larslundaområdet planeras

Parallellt med planeringen av nytt badhus och sporthall pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan som ska fungera för framtida verksamheter i Larslunda. Detaljplanen ska ge en helhetsbild av vad man får bygga och områdets stuktur/hur området ska se ut. I samband med arbetet med detaljplanen genomförs följande utredningar:

  • Dagvattenutredning
  • Naturvärdesinventering
  • Bullerutredning
  • Barnkonsekvensanalys

Dessa utredningar ligger till grund för gestaltningskonceptet, där bland annat gestaltningen av området tas fram. Trafiksäkerhet, vägar och stråk till och inom området samt tillgänglighet ses över.

Eftersom arbetet med Larslunda är omfattande och långsiktigt tas en projektplan fram. Det är en gemensam målbild för hela området som planeras beslutas av kommunstyrelsen i juni.

Arkeologiska utgrävningar

I projektet ska fornlämningsområdet i Larslunda undersökas för att få mer kunskap om områdets historia. Det finns flera lagskyddade fornlämningar inom området. När den arkeologiska slutundersökningen är klar kan området bebyggas.

Medborgare och föreningar får tycka till

Medborgar- och föreningsdialoger sker i ett flertal frågor som gäller utvecklingen av Larslunda IP. Under förstudien fick föreningar som närmast berörs av ny bad- och idrottshall fått tycka till kring hallarnas utformning.

I början av hösten ska en barnkonsekvensanalys göras. Den sker genom dialog tillsammans med barn på flera skolor.

Detaljplanen ska ut på samråd i januari 2022. Samrådet är en möjlighet för medborgarna att komma med synpunkter på områdets utformning och innehåll.

Har du frågor och funderingar? Kontakta larslunda@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2021