Sammanfattning av medborgarlöftet för 2021

I mars 2021 skrev polisen och Strängnäs kommun tillsammans under ett medborgarlöfte för året. Här berättar vi om samarbetet och de aktiviteter som gjordes för en ökad upplevd trygghet och minskad brottslighet.

Medborgarlöftet innehåller ett antal konkreta aktiviteter som polisen och kommunen ska jobba med tillsammans under året. Aktiviteterna ska leda till en ökad upplevd trygghet och minskad brottslighet i Strängnäs kommun. För 2021 var målet att fokusera på ungdomar, kriminalitet och ungas kontakt med droger.

Coronapandemin under 2021 påverkade flera aktiviteter, som till exempel skolbesök, trygghetsvandringar och andra träffar, som kräver att människor ses.

Så här gick det

Klicka på varje löfte för att se resultatet.

Under året har vi haft fyra lokala BRÅ-möten, Brottsförebyggande råd, i varje kommundel. Där medverkar förutom polisen och trygghetssamordnaren, Räddningstjänsten, de lokala skolornas ledning och elevhälsoteam, fritidsgårdar och Team Ungdom, personal från socialtjänsten och svenska kyrkan.

Dessutom har kommunen bjudit in till träffar i mötesformen EST, Effektiv samordning för trygghet. Där ingår skola, fritidsgårdar, Team ungdom, socialtjänst, Räddningstjänsten, vaktbolag, kommunens säkerhetsenhet och kommunpolisen. Syftet är att skapa en gemensam lägesbild, samordna resurser och komma överens om fokus för kommande period. Under 2021 har gruppen träffats varje vecka. 

Det här ledde också till den gemensamma satsningen som fick arbetsnamnet Säker sommar, där kommunens säkerhetsavdelning och näringslivsfunktion, fritidsgårdarna, Team ungdom, socialtjänsten, kulturkontoret och Fritidsbanken tillsammans med lokalpolisen, vaktbolag och frivilliga insatser från näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle samverkade för att skapa trygga aktiviteter och platser för unga.

Ett så kallat narkotikasök med hund genomfördes under året och det var på Strängnäs Montessoriskola.

Med anledning av restriktioner på grund av coronapandemin var det inte möjligt att besöka fler skolor under året.

Polisen har arbetat enligt Linköpingsmodellen under året, men arbetet har dessvärre komplicerats med anledning av coronapandemin eftersom det innebär bland annat hembesök.

Linköpingsmodellen innebär att polisen, tillsammans med socialtjänsten, åker hem till personer i åldrarna 15 till 18 år, som misstänks ha börjat med droger. I hemmiljön informeras och konfronteras föräldrar och ungdomar om misstankarna.

Under året har det genomförts flertalet kontroller av A-traktorer runt om i Strängnäs kommun. Inte minst via trafikpolisen som efter sommaren har haft ett extra fokus på A-traktorer och bilburen ungdom.

Det har resulterat i ett antal anmälningar, och ombesiktningar av A-traktorer.

Finns all anledning att fortsätta lägga ett särskilt fokus på A-traktorer, inte minst då antalet tenderar att öka.

På grund av restriktioner mot satt samla människor under coronapandemin har det inte kunnat arrangeras några traditionella trygghetsvandringar.

Under hösten arrangerades skolvandringar i samma anda på Vasaskolan och Paulinska skolan. Där fick elever tillsammans med polis, vaktbolag och lokal barnombudsman möjlighet att lämna synpunkter på och idéer om hur miljön i skolan kan bli tryggare.

På grund av restriktioner mot satt samla människor under coronapandemin har det inte kunnat arrangeras några föräldraträffar.

Flertalet kontroller har genomförts av A-traktorer under året, och efter sommaren har inte minst trafikpolisen i lokalpolisområdet haft ett extra fokus mot bilburen ungdom och A-traktorer. Det finns all anledning att fortsätta detta arbete, då antalet A-traktorer ökar rent generellt.

Majoriteten av alla motorintresserade ungdomar som har A-traktor som intresse sköter sig, samtidigt som det uppstår incidenter och olyckor. Det är ofta på grund av att en del väljer att trimma sina fordon eller kör på ett sådant sätt att de själva eller omgivningen riskerar att komma till skada.

Detta visar inte minst den tragiska händelsen i Strängnäs resecentrum för några veckor sedan, där en ung kille blev överkörd av en A-traktor inne i garaget.

På grund av restriktioner mot satt samla människor under coronapandemin har det inte kunnat arrangeras några föräldraträffar på skolor.

I december 2021 genomförde Strängnäs kommun och polisen en informationskampanj om unga och droger. En folder med namnet "Jag trodde aldrig..." delades ut med hjälp av polisens volontärer under veckan före jul. Samma folder skickades också ut till alla skolor i kommunen via lärplattformarna.

Under året bjöd Strängnäs kommun också in alla vårdnadshavare till en föreläsning med kriminologen och författaren Maria Dufva på ämnet trakasserier på nätet. Detta gjordes vid ett tillfälle i Thomas arena teater och sedan låg föreläsningen tillgänglig digitalt via kommunens webbplats under en månad i oktober.

Andra insatser under året

Strängnäs kommun har också under 2021 börjat mäta avloppsvattnet i Strängnäs för att kartlägga användningen av narkotika. Det har visat att cannabis, kokain och amfetamin är de vanligast förekommande drogerna. Genom mätningarna kommer vi till exempel att kunna jämföra omfattningen av missbruk i Strängnäs kommun med andra kommuner. Över tid kommer vi också att kunna se om missbruket ökar eller minskar.

Under kommande år ska man också mäta avloppsvattnet i Mariefred.

Under 2021 har kommunen och polisen också samverkat med Strängnäs Fastighetsbolag AB och näringsidkare kopplade till Resecentrum för att genom olika aktiviteter och insatser öka tryggheten på platsen.

Ett antal aktiviteter och insatser under året krävde mer samverkan och fler resurser än andra. Det var till exempel:

  • smittsäkra aktiviteter för unga under pandemin
  • aktiviteter och insatser under sommarlovet
  • orsaksanalys för Resecentrum
  • projekt om sexuella trakasserier
  • webbsidan strangnas.se/ung där vi lyfter både tips och råd, som också fick plats sin i sociala medier under namnet Ung i Strängnäs kommun.
  • kampanj om unga och droger som delades ut av polisens volontärer veckan före jul och gick ut till alla vårdnadshavare via mejl.

Lägesbild och underlag

Vi kan följa den lokala utvecklingen genom polisanmälningar och orosanmälningar till socialtjänsten samt den gemensamma lägesbilden som kommer fram genom möten som EST och BRÅ.

Dessutom genomför Region Sörmland enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung, som ger elevernas bild av läget. Vi kommer dessutom att följa mätningarna av avloppsvattnet i kommunen, som också blir en del av underlaget.

Vad händer nu?

Den här typen av samverkan är viktig för att man ska kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Just nu arbetar Strängnäs kommun i samverkan med polisen med att ta fram nya medborgarlöften för 2022 och 2023.

Den lokala polisen och kommunen arbetar också i nära samarbete inom flera andra områden, för att öka tryggheten och säkerheten för de som bor, lever och verkar i kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2022