Bra ekonomiskt resultat för kommunkoncernen 2021

Minns du vad som hände i vår kommun under förra året? Hur ser det gångna årets resultat och ekonomiska ställning ut? Nu kan du ta del av årsredovisningen för 2021.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april godkände våra förtroendevalda politiker årsredovisningen för 2021. I en årsredovisning kan du läsa vad kommunen gjorde under föregående år, vilka mål vi uppnått och vad det ekonomiska resultatet blev.

Kommunkoncernens ekonomiska ställning har förstärkts ytterligare för 2021

Kommunkoncernen redovisar ett positivt resultat med 245,7 miljoner kronor. Det ger en stabil ekonomisk plattform för framtiden och goda förutsättningar att hantera de ekonomiska utmaningarna. Resultatet är bättre än vad man planerade för i budgeten. Det beror bland annat på den förbättrade konjunkturen, en högre befolkningstillväxt och därmed en högre skatteintäkter, samtidigt som nettokostnaden blev lägre än budgeterat.

Sammanfattning av insatser under året

Här är en återblick i urval:

Fossilfria transporter 2030 och klimatneutralitet 2040

Under året har vi jobbat mycket med klimatfrågan och bland annat tagit fram en klimat- och energiplan som ska hjälpa oss att nå våra mål.

Samverkan för ökad kunskap och likvärdighet i skolan

De kommunala skolorna och friskolorna arbetar tillsammans för att stärka Strängnäs kommun som skolstad. Samarbetet går under namnet Bildningsakademin i Strängnäs. Samarbetet ska på sikt ge eleverna mer kunskap, stärka lärarnas kompetens och skapa en mer likvärdig skola.

Medborgardialog är medborgarens chans att göra sin åsikt hörd

Vi har haft en rad medborgardialoger under året och enligt delaktighetsindex så är vi en av de 25 bästa kommunerna i landet. Delaktighetsindex är ett mått som visar en samlad bild av kommunens kommunikation och dialog med medborgarna i olika former.

Stora satsningar på trygghetsarbete

För att komma till rätta med den ökade upplevda otryggheten i kommunen har flera insatser i samverkan mellan kommunen, föreningsliv, företag, polis, bevakningsbolag och medborgare skett under året.

Försäljningen av fjärrvärmeverket möjliggör viktiga investeringar

Försäljningen av fjärrvärmeverket möjliggör inte bara viktiga investeringar utan innebär också en särskild satsning på lokala miljö- och klimatåtgärder.

Vården ger ökade möjligheter för individuella behov och delaktighet

Hemsjukvården har gjort ett stort utvecklingsarbete som bidrar till att den som är sjuk ska kunna behålla sin livsstil och livskvalitet. Metoden som användes heter tjänstedesign. Den utgår från en förståelse för användarens behov och upplevelser, samtidigt som den lyfter fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.

Ta del av hela årsredovisningen

Här kan du ta del av årsredovisningen i sin helhet.

Du kan ta del av tidigare årsredovisningar och flersårsplaner på sidan Årsplan och årsredovisning här på vår webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2022