Ny detaljplan för Larsunda ute för granskning

Nu kan du ta del av ett uppdaterat detaljplaneförslag för Larslunda IP. Samtidigt pågår planeringen för att bygga en ny simhall och idrottshall i området.

Larslundaområdet ska utvecklas till hela Strängnäs kommuns sport- och fritidscenter med plats för många olika aktiviteter. Parallellt med planeringen av sim- och sporthall pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan som ska fungera för framtida verksamheter i Larslunda. Detaljplanen ska ge en helhetsbild av vad man får bygga och hur området ska se ut.

Uppdaterad detaljplan att granska

Nu är planförslaget för Strängnäs 3:1, del av "Larslunda IP", ute på granskning. Planförslaget har justerats efter synpunkter och information som kom under samrådsperioden i våras. Detaljplanen ska möjliggöra större byggrätter inom planområdet. Den nya detaljplanen ska också skapa ett sammanhängande och centrerat område med plats för idrott, friluftsliv och rekreation. Detaljplanen ansluter till befintliga sportverksamheter på området och de frilufts- och rekreationsområden som finns i närheten.

Från och med 13 juni till 3 juli kan du ta del av förslaget som finns på sidan Strängnäs 3:1, del av, "Larslunda"

Detaljplanen finns även att ta del av i kontaktcenter på kommunhuset och på Kulturhuset Multeum.

Du kan lämna synpunkter på detaljplanen

Granskningsperioden pågår från 13 juni till 3 juli 2022.

Under perioden finns det möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Det kan du göra genom att:

Ange diarienummer MSN/2021:212 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post.

Den som inte har framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Välkommen på Öppet hus

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bjuder in till ett Öppet hus där du kan ta del av planförslaget och ställa frågor.

Tid och plats:

Tisdag 21 juni 2022 kl 17.30 – 18.30 i kontaktcenter i kommunhuset.

Föranmäl dig till planfragan@strangnas.se

Markköp för att utöka området

Under samrådsperioden fick allmänheten möjlighet att lämna in synpunkter. Kommunen har analyserat förslagets inverkan på kulturmiljön, reviderat dagvattenutredningen och tagit fram en riskutredning. Kommunen har köpt till en del av golfklubbens mark som ligger i änden av driving rangen för att utöka området. En arkeologisk utgrävning av en järnåldersboplats pågår i Larslunda. Utgrävningen påbörjades i höstas och kommer att slutföras under juni och juli. Anledningen till utgrävningen är att möjliggöra för det nya badhuset.

Barn och unga tyckte till under samrådet

Under samrådet togs en barnkonsekvensanalys fram genom dialoger med elever från Paulinska skolan, Europaskolan Rogge och Europaskolan Strängnäs. Eleverna tyckte bland annat att det finns fördelar med att samla alla idrottsfunktioner på ett område men att Larslunda ligger långt bort. Eleverna hade funderingar kring om det går att åka buss till området och att trafiksäkerheten runt området kan blir bättre. Barnen önskade säkra cykelparkeringar, ett aktivitetstorg för hela familjen och att det ska vara bra skyltat i området så att det är lätt att hitta. Barnen föreslog också att det på torget kan finnas exempelvis basketplan, skatepark, sittplatser, laddstation och klätterställning.

Eleverna påtalade att det är viktigt att tänka på vilka typer av aktiviteter som lockar flickor och pojkar. Basket är ett exempel på en aktivitet som lockar unga tjejer. Barn och unga önskade bland annat go-kart, vattenland, halkbana för bil, utomhusbad, frisbee-bana, höghöjds- och ridbana.

På gång i Larslunda

Projekteringen av simhallen och idrottshallen går vidare. I juni ska simhallen ut på upphandling. Planen är att simhallen ska vara klar hösten 2024. Idrottshallen ska projekteras under våren 2023 och beräknas vara klar hösten 2024.

Du kan läsa mer om på vad som händer i området på Larslundas projektsida

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2022