Beslut om nya taxor för arrenden

Kommunen har tagit fram nya marknadsanpassade taxor för arrenden i Strängnäs kommun. De nya taxorna gäller arrenden för bland annat jakt, fiske, bryggor, parkeringsplatser och kommersiell verksamhet.

Genom att ta fram en taxa med prisintervall för olika typer av arrenden ska upplåtelse av mark genom arrende ske på samma premisser för alla invånare, företagare och föreningar i kommunen.

– Strängnäs kommun har cirka 400 olika arrendeupplåtelser och vissa av kommunens nuvarande avtal är äldre och därför är avgifterna inte alltid marknadsmässiga, säger Katrina Zettervall, chef på mark- och exploateringsenheten.

Då kommer den nya taxan införas

Taxorna kommer gälla från den 1 januari 2023, men de som redan har ett arrendeavtal kommer inte att påverkas förrän det befintliga avtalet löper ut.

– Vi kommer se över alla våra avtal och om det finns behov av att justera avgiften kommer vi göra det i samband med att vi förnyar avtalet. Det innebär att om du har ett avtal som går ut 2028 så kommer de nya taxorna inte att påverka dig förrän dess, säger Katrina Zettervall.

De nya taxorna

De nya taxorna består av ett prisintervall för att göra avgifterna i Strängnäs kommun mer jämlika och marknadsmässiga. Avgifterna för varje specifikt arrende kommer att påverkas av följande faktorer:

  • Typ av arrende
  • Platsens läge och karaktär
  • Tillgänglighet
  • Typ av verksamhet

Kommunen har dessutom möjlighet att göra avsteg från taxan när vi bedömer att det är aktuellt.

Grundavgift vid nytecknande av avtal

I samband med de nya taxorna införs kommer kommunen också att införa en grundavgift för den som tecknar ett nytt arrendeavtal. Grundavgiften ska täcka administrativa kostnader och kommer att baseras på faktisk arbetstidskostnad. Avgiften ska vara max 10 000 kr.

Avtal som förnyas med anledning av de nya taxorna kommer inte behöva betala en ny grundavgift.

Bakgrund till beslutet

Strängnäs kommun började utreda taxor för arrende under hösten 2021. Kommunens mark- och exploateringsenhet fick då i uppdrag att fastställa vad som är att betrakta som en marknadsmässig taxa för arrende.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december att anta de nya taxorna. Beslutet får laga kraft när protokollet justeras den 19 december. Då kan du också ta del av de nya taxorna på webbsidan Arrendera kommunal mark.

Vanliga frågor och svar

De nya taxorna kommer att börja gälla den 1 januari 2023, men kommer att implementeras succesivt. Du som har ett arrendeavtal idag kommer inte att påverkas förrän ditt befintliga avtal löper ut.

Exempel 1: Jag arrenderar mark av kommunen för att bedriva verksamhet och mitt avtal löper i 10 år och går ut 2028-06-01. Jag kommer fortsätta att betala samma avgift till år 2028 då mitt avtal löper ut.

Exempel 2: Jag arrenderar en brygga och mitt avtal går ut 2023-12-31. Jag kommer fortsätta betala samma avgift året ut. Mitt avtal har sex månaders uppsägningstid, så senast sex månader innan mitt avtal går ut kommer kommunen kontakta mig och säga upp mitt befintliga avtal och erbjuda ett nytt avtal med en ny avgift baserad på de nya taxorna.

Nya arrendeavtal kommer att anpassas till de nya taxorna.

De nya taxorna omfattar alla kommunens typer av arrendeupplåtelser. Vi kommer se över våra avtal och om det finns behov av att justera avgiften kommer vi göra det i samband med att vi förnyar avtalet.

Ditt nuvarande avtal kommer inte påverkas av de nya taxorna. Däremot är det möjligt att du får erbjudande om en ny avgift i samband med att ditt avtal förnyas.

De nya taxorna består av ett prisintervall för att göra avgifterna i Strängnäs kommun mer jämlika och marknadsmässiga. Avgiften kommer alltid påverkas av platsens läge och karaktär, tillgänglighet och typ av verksamhet. Det finns också möjlighet att göra avsteg från taxan om det bedöms vara aktuellt utifrån ovanstående kriterier.

Många som arrenderar mark av kommunen har dessutom redan en marknadsmässig avgift och kommer därför inte påverkas av de nya taxorna.

Genom att ta fram en taxa med prisintervall för olika typer av arrenden ska upplåtelse av mark genom arrende ske på samma premisser för samtliga invånare i kommunen.

Strängnäs kommun har tidigare inte haft någon fastställd taxa för arrenden. Det innebär att avgiften för samma typ av arrende har kunnat variera beroende på när avtalat skrevs.

Strängnäs kommun började utreda taxor för arrende under hösten 2021. Utredningsarbetet visade att Strängnäs kommuns arrendeavgifter har en lägre medeltaxa än närliggande kommuner och andra aktörer.

Har du frågor om de nya taxorna är du välkommen att kontakta mark- och exploateringsenheten.

Telefon: 0152-29 302
E-post: mex@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2022