Kommunen gör ett bra jobb enligt näringslivet

Marie Jonsson Emma Hjelm Anders Härnbro

Marie Jonsson, Emma Hjelm och Anders Härnbro

Nu har resultaten för enkätundersökningen NKI blivit offentliga. I Strängnäs kommun svarade 44 procent av de tillfrågade företagarna. Det sammanlagda betyget blev väl godkänt med 78 poäng av 100 för året 2022.

Nöjd-kund-index (NKI) är ett sammanfattande mått på hur nöjda företagarna är med kommunens myndighetsservice. Alla företagare som har haft ett aktivt ärende inom ett antal områden har fått frågor om hur de upplevde servicen och bemötandet.

– Jag är stolt över vårt arbete och det goda resultatet vi ser i den här undersökningen. Samtidigt kan och vill vi självklart bli ännu bättre, så det är bara att dyka ner i resultaten och se hur vi kan skruva på våra mål och metoder för att klättra uppåt och framåt, säger Anders Härnbro (S), miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Så här svarade företagarna i Strängnäs kommun

Nu har resultatet kommit för år 2022 och Strängnäs kommun får det sammanvägda betyget 78 av 100 möjliga poäng.

Poäng per område:

 • Miljö-och hälsoskydd 86 (86)
 • Brandskydd 81 (84)
 • Markupplåtelse 76 (82)
 • Bygglov 80 (80)
 • Livsmedel 74 (79)
 • Serveringstillstånd 65 (62)
 • Upphandling 70 (66)

Riktigt höga betyg inom tre områden

Strängnäs kommun får högst betyg när det gäller miljö- och hälsoskydd, brandskydd och bygglov. Vi ligger dessutom högt ur ett nationellt perspektiv i hela landet. Betyget för miljö- och hälsoskydd ligger på andra plats i Sverige kommuner och regioners (SKR) lista av 178 kommuner. 

– Ett gott bemötande har varit en prioriterad fråga för kontoret i många år. Vi har aktivt arbetat med dessa frågor. Ett bemötande som inkluderar lyhördhet, förståelse och respekt, i kombination med ett klargörande av vår myndighetsroll, leder långsiktigt till framgång, säger Marie Jonsson, samhällsbyggnadschef.

Det område som ökade mest i resultatet var upphandling som tog ett kliv från 66 till 70 poäng.

– Det är glädjande att se att vi inom upphandling ligger en bra bit över rikssnittet och att trenden är uppåtgående. Mätningen ger oss värdefull information om hur vi kan förbättra oss ytterligare, säger Mats Lange, inköpschef.

Bra om fler sätter betyg på kommunen

Resultaten ger en tydlig indikation på vad kommunen behöver förbättra och utveckla.

– Jag vill gärna börja med att tacka alla som har svarat. Det är verkligen värdefullt att så många har tagit sig den tiden. Samtidigt vore det såklart ännu bättre om fler hade möjlighet att svara. På så vis får ett tydligare underlag och kan agera mer där det behövs mest, säger Emma Hjelm, näringslivschef.

Efter att kommunen har avslutat ett myndighetsärende skickar vi en enkät till ett urval av dem som har fått beslut. Du kan läsa mer om NKI och andra näringslivsundersökningar på vår webbplats.

Bakgrund om NKI

NKI är i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Stockholm Business Alliance (SBA) med respektive kommuner. NKI är ett sammanfattande mått på den totala nöjdheten. Resultatet beräknas med hjälp av en tiogradig skala utifrån de tre sammanfattande frågorna:

 • Hur nöjd var du med hanteringen av ditt ärende i sin helhet?
 • Hur väl uppfylldes dina förväntningar kring ditt ärende?
 • Tänk dig en perfekt hantering av ditt ärende. Hur nära ett sådant ideal kom hanteringen av ditt ärende?

Så här graderas betygen i undersökningen

Gradering av betygen
 • Miljö- och hälsoskydd (enskilda avlopp, farligt avfall och liknande)
 • Brandskydd (Räddningstjänsten)
 • Markupplåtelse (upplåtelse av allmän plats för torgplats, uteservering, evenemang)
 • Bygglov (hantering av bygglov, rivningslov och anmälningspliktiga åtgärder)
 • Livsmedel (anmälan och tillsyn i livsmedelsbranschen)
 • Serveringstillstånd (nya och förändrade tillstånd)
 • Upphandling (upphandling av olika tjänster och produkter)
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2023