Farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor, djur eller natur om det lämnas på fel ställe. Här kan du läsa om hur du hanterar det på rätt sätt, både som privatperson och företagare.

Vad räknas som farligt avfall?

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Ett tips är att titta efter symboler och farlighetsmärkning på förpackningen:

Farligt avfall är sådant som finns nämns i Avfallsförordningen SFS 2011:927 eller som har en eller flera av följande egenskaper:

 • Brandfarligt
 • Cancerframkallande
 • Ekotoxiskt
 • Explosivt
 • Fosterskadande
 • Frätande
 • Giftigt
 • Hälsoskadligt
 • Irriterande
 • Mutagent
 • Oxiderande
 • Smittfarligt
 • Avger giftiga gaser i kontakt med vatten, luft eller syre
 • Kan ge upphov till ett ämne som har en eller flera av ovanstående egenskaper

Allt farligt avfall är märkt med en asterisk (*) i bilaga 3 till Avfallsförordningen SFS 2020:614.

Hantering av farligt avfall om du är privatperson

Farligt avfall ska du lämna på en återvinningscentral.

 • Om du bor i villa kan du få en miljöbox av sevab som du kan förvara farliga avfall i. När miljöboxen är full tar du med dig den till någon av återvinningscentralerna i kommunen där du själv sorterar ut det farliga avfallet.
 • Om du bor i lägenhet kanske din fastighetsägare erbjuder sortering av exempelvis batterier och lampor i sorteringsrummet.
 • Batterier, ljuskällor och småelektronik kan du även lämna i vår insamlare i kommunhuset i Strängnäs.

Sevab:s webbplats kan du läsa mer om hur du ska hantera det farliga avfall som kan finnas i ditt hem.

 • Batterier
 • Ljuskällor (exempelvis LED-lampor, glödlampor och lysrör)
 • Sprayburkar
 • Småelektronik (exempelvis hörlurar och telefoner)
 • Nagellack
 • Rengöringsmedel
 • Bekämpningsmedel
 • Läkemedel (som ska lämnas till apotek)

Skrotbilar

Om du har en bil som behöver skrotas är du skyldig att lämna in den hos biltillverkaren eller hos en auktoriserad bilskrotare.

Kontakta miljöenheten för att få en aktuell lista över auktoriserade bilskrotare i kommunen, så att du inte riskerar att lämna din skrotbil till en bilskrotare som saknar auktorisation.

En illegal bilskrot lever oftast inte upp till de miljökrav som ställs. Dessutom drabbas den som lämnar sin bil till illegala bilskrotare för skrotning, eftersom bilen inte blir avregistrerad i vägtrafikregistret. Det är bara auktoriserade bilskrotare som kan se till att detta görs.

En bil som lämnas för skrotning klassas som farligt avfall. När du lämnar in din skrotbil till en auktoriserad bilskrotare så töms den på oljor och andra miljöfarliga komponenter. Sedan demonteras den för att så mycket som möjligt av bilen ska kunna återanvändas eller materialåtervinnas.

Möjligheten till återanvändning av bildelar från uttjänta bilar är en viktig del i arbetet mot en cirkulär ekonomi och där har bilskrotarna en viktig roll. Många bilskrotare har ett lager av begagnade reservdelar som du kan köpa till din bil.

Tänk även på att du som bilägare kan förebygga att avfall uppstår genom att ta hand om din bil så att den håller längre och genom att reparera den vid behov.

Naturvårdsverket och Transportstyrelsen kan du läsa mer om skrotning.

 

Hantering av farligt avfall om du är företagare

Naturvårdsverket har statistik över avfallsmängder i Sverige per år. Trots det vet vi inte var en stor del av avfallet tar vägen eller hur flödena ser ut. Som en del i arbetet med att skapa en bättre helhetssyn har Naturvårdsverket ett avfallsregister. Alla företag som hanterar någon form av farligt avfall är skyldiga att rapportera detta. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om registret.

Det finns regler för hur man antecknar (dokumenterar) hanterar, förvarar och transporterar farligt avfall. Om du inte följer det kan du få miljösanktionsavgift.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall. Det kan exempelvis vara elektronik, batterier, lysrör, olika färg- och kemikalierester. Det är alltså inte enbart verkstäder, bilreparatörer och liknande företag som berörs av de nya reglerna, utan även exempelvis frisersalonger, kontorslokaler och livsmedelsbutiker. För att kunna samla in, anteckna och sedan rapportera det farliga avfallet som finns i din verksamhet, måste du först kartlägga det och bedöma om det är farligt eller inte.

Farligt avfall ska förvaras så att spill eller läckage inte riskerar att förorena mark och vatten eller rinna ned i spill- eller dagvattenbrunnar. Emballage som innehåller farligt avfall ska märkas med respektive avfallsslag.

Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med annat slag av farligt avfall eller med andra slag av avfall eller andra ämnen och material. Om blandning ändå har skett ska de olika slagen av avfall separeras från varandra. Separeringen gäller om det är nödvändigt ur miljösynpunkt, om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Anmälan eller tillstånd

När du ska transportera avfall från din verksamhet är det viktigt att du har tillstånd för det, om det behövs. Vilka avfallstransporter som behöver ett tillstånd eller en anmälan bestäms av avfallsförordningen (SFS:2020:614). Hur du får transportera avfall och farligt avfall beror på avfallstypen, avfallsmängden och om du ska göra det i egen verksamhet, eller som transportör åt någon annan verksamhet. På Naturvårdsverkets webbplats finns vägledning och mer information.

 • Utan tillstånd får du, om avfallet uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet, transportera upp till 10 ton eller 50 kubikmeter icke-farligt avfall från din egen verksamhet per år. Om du ska köra mer avfall än så måste du söka tillstånd från länsstyrelsen.
 • Om du har anmält avfallstransport till länsstyrelsen, får du transportera upp till 100 kilo eller 100 liter farligt avfall från din egen verksamhet per år. Den mottagare som du lämnar det farliga avfallet till måste ha tillstånd att hantera det. Din anmälan gäller i fem år.
 • Om du ska transportera en större mängd farligt avfall än 100 kilo eller 100 liter per år från din egen verksamhet, behöver du söka tillstånd från länsstyrelsen.
 • Om du är en transportör eller ett serviceföretag som yrkesmässigt vill transportera andra verksamheters avfall, måste du söka tillstånd för det från länsstyrelsen.
 • Hushållsavfall får bara transporteras bort av sevab.

Skapa transportdokument för farligt avfall

När du transporterar farligt avfall från din egen eller en annan verksamhet ska du skapa ett transportdokument. Transportören eller det serviceföretag som tar emot det farliga avfallet kan ofta hjälpa till med att göra dokumentet. Det är även viktigt att du kontrollerar att den avfalls- och återvinningsanläggning som ska ta emot avfallet efter transporten har tillstånd för det.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter följande uppgifter:

 • avsändarens namn, postadress, organisationsnummer, kommunkod
 • mottagarens och transportörens namn, postadress och organisationsnummer.
 • hämtningsdatum
 • Transportdokumentet undertecknas av dig som lämnar avfallet och följer sedan med transportören under transporten till anläggningen som ska ta emot det. Mottagaren ska sedan skicka en bekräftelse till din verksamhet, när det farliga avfallet har tagits emot.
 • Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten behövs även för egenkontroll och uppföljningsarbete. Om ett transportdokument saknas kan din verksamhet få betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.

Innan du transporterar bort farligt avfall från din egen verksamhet ska du för varje typ av farligt avfall anteckna. (Du ska sedan spara anteckningar i minst tre år.)

 • var det farliga avfallet kommer ifrån
 • vilken mängd farligt avfall som transporteras varje år
 • hur det farliga avfallet transporteras
 • var det farliga avfallet ska transporteras

Rapportera transport av farligt avfall

Alla verksamheter som transporterar farligt avfall ska rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket  senast två arbetsdagar efter att avfallet transporterats bort ska även kunna visa uppgifterna för tillsynsmyndigheter. Mer information om att rapportera till avfallsregistret på Naturvårdsverkets webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2023