Farligt avfall

Farligt avfall ska tas omhand separat från övrigt avfall, eftersom det kan skada natur och människors hälsa. För att undvika miljösanktionsavgift är det viktigt att man som företagare följer de regler om anteckningar, förvaring och transport som finns för farligt avfall.

Farligt avfall är sådant som finns upptaget i Avfallsförordningen SFS 2011:927 eller som har en eller flera av följande egenskaper:

 • Brandfarligt
 • Cancerframkallande
 • Ekotoxiskt
 • Explosivt
 • Fosterskadande
 • Frätande
 • Giftigt
 • Hälsoskadligt
 • Irriterande
 • Mutagent
 • Oxiderande
 • Smittfarligt
 • Avger giftiga gaser i kontakt med vatten, luft eller syre
 • Kan ge upphov till ett ämne som har en eller flera av ovanstående egenskaper

Läs om läkemedel på kemikalieinspektionen www.kemi.se

Förvaring

Farligt avfall ska förvaras så att spill eller läckage inte riskerar att förorena mark och vatten eller rinna ned i spill- eller dagvattenbrunnar. Emballage som innehåller farligt avfall ska märkas med respektive avfallsslag.

Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med annat slag av farligt avfall eller med andra slag av avfall eller andra ämnen och material. Om blandning ändå har skett ska de olika slagen av avfall separeras från varandra. Separeringen gäller om det är nödvändigt ur miljösynpunkt, om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Transport

Som verksamhetsutövare är du skyldig att kontrollera att din transportör har tillstånd att transportera farligt avfall som uppkommit i din verksamhet. Tillstånd lämnas av Länsstyrelsen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2018