Riktlinjer för bostadsförsörjning

Bra bostäder och goda boendemiljöer är en viktig förutsättning för såväl tillväxt som välfärd. Bostadsförsörjning handlar både om att bygga nytt och om att utveckla det befintliga beståndet. Under 2019 - 2020 arbetade kommunen fram nya riktlinjer för Strängnäs kommuns bostadsförsörjning.

Arbetet med ett nytt förslag

Kommuner har ansvar för att ha en bra planering för bostadsförsörjningen, det regleras i bostadsförsörjningslagen (BFL 2000:1383).

Sommaren 2019 påbörjades processen med att ta fram nya riktlinjer. En utgångspunkt för arbetet har varit att det skulle ske i bred förankring internt i kommunen såväl som externt. Samråd och dialoger med olika aktörer och intressentgrupper har varit en viktig del av processen.

Under våren 2020 sammanställde samhällsbyggnadskontoret och socialkontoret tillsammans materialet till ett förslag, och i juni beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att skicka förslaget på remiss och samråd. Under samrådsperioden, mellan 5 juli och 5 september, kunde invånare, föreningar och organisationer att lämna synpunkter på förslaget. Totalt kom 15 olika svar in. Samhällsbyggnadskontoret har skrivit svar på inkomna synpunkter och reviderat handlingarna efter behov. Överlag har de som inkommit med svar ställt sig bakom förslaget.

Den 14 december 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta det nya förslaget. Här kan du ta del av riktlinjerna i sin helhet: Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Strängnäs kommun 2020-2025, med utblick efter 2029 , 21 MB.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2021