Riktlinjer för sotning

Riktlinjer för medgivande att fastighetsägare utför rengöring/sotning på den egna fastigheten i Strängnäs kommun. Beslutade av Miljö- och Räddningsnämnden 2006-09-13

Ansökan om egensotning

Fastighetsägare som önskar sköta sotning/rengöring själv ska skicka in en ansökan om detta till kommunen. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetens adress
  • Namn och personnummer på fastighetsägaren
  • Vilket/vilka sotningsobjekt som avses
  • Fastighetsägarens kompetens vad det gäller rengöring/sotning.

Företrädesvis kan blankett ”Ansökan/Beslut om medgivande…” användas för ansökan.

Ansökningar om medgivande att få sota själv tillsänds Räddningstjänsten, Strängnäs Kommun, 645 80 Strängnäs. Räddningstjänsten bereder ärendet; begär eventuella kompletteringar, inhämtar yttrande från skorstensfejarmästaren samt tar fram förslag till beslut.

En brandskyddskontroll enligt SRVFS 2003:11 skall ske innan medgivande ges. Där ska anläggningens status ur brandskyddssynpunkt, utrustning samt sotningsjournal kontrolleras och dokumenteras. Denna brandskyddskontroll beställer fastighetsägaren hos kommunens skorstensfejarmästare.

Beslut om medgivande kan fattas på delegation av räddningschefen eller dennes ställföreträdare, avslag på ansökan om sotning i egen regi fattas av Miljö- och Räddningsnämnden.

Bedömningsgrunder

Vid prövning av ansökan bör kommunen beakta förbränningsanordningens komplexitet, risksituationen, den enskildes kunskap samt de generella förutsättningarna för att utföra sotning av anläggningen i dess helhet.

Möjlighet till egensotning ges enbart till fastighetsägaren. Den som ska utföra sotningen ska själv vara bosatt i fastigheten.

Möjlighet för fastighetsägaren att låta någon annan, utöver honom själv eller den av kommunen utsedda sotningsentreprenören, att utföra rengöring/sotning kommer i nuläget ej att ges.

För att erhålla möjlighet till egensotning krävs nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd. Den sökande måste antingen uppvisa ett utbildningsbevis från en av kommunen godkänd utbildning eller på annat sätt vidimera sina kunskaper. Exempel på godkänd utbildning är SBF:s (Svenska brandskyddsföreningens) kurs som även godkänts av SRV (Statens räddningsverk) och SSR (Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund). Kunskap kan också ha inhämtats på annat sätt som särskilt prövas.

Exempel:
För fristående enfamiljshus med sotningsobjekt som är okomplicerat att rengöra samt att inga allvarliga brister har framkommit vid brandskyddskontroll kan tillstånd för egensotning ges under förutsättning att fastighetsägaren styrkt sina kunskaper om eldning, sotning och ansvarsförhållandena, till exempel med intyg från kurs i egensotning.

I det fall fastigheten består av ett rad- eller kedjehus eller på annat sätt är så beläget att det vid en brand föreligger risk för spridning till grannfastighet kan kraven på fastighetsägarens kunskaper om brandskydd med mera ställas högre.

Ett medgivande om att få sota själv kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt. Detta ska tydligt framgå av beslutet. Innan medgivandet återkallas ska ägaren ges möjlighet att vidta rättelse. Medgivandet upphör också vid ägarbyte för fastigheten samt att det kan omprövas då förutsättningarna, som legat till grund för beslut om medgivande, på väsentligt sätt ändras. Sådana ändringar ska utan dröjsmål av fastighetsägaren anmälas till räddningstjänsten.

Övriga rutiner

En kontrolljournal ska finnas där fastighetsägaren ska registrera varje rengörings/sotningstillfälle. Journalen ska vara tillgänglig vid brandskyddskontroller av anläggningen samt kunna uppvisas på anmodan av kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2019