Sotningstaxa

För utförande av sotnings- och rensningsarbete enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor uttas i Strängnäs kommun avgifter enligt denna taxa.

Skriv tabellbeskrivning här

Sotningstaxa

Exklusive moms

Inklusive moms

Timersättning, kronor från 2021-02-01

504

630

Skriv tabellbeskrivning här

Objekt i småhus

Exklusive moms

Inklusive moms

GrundavgiftHelårsbebott hus

110

138

Fritidshus

188

235

Objektsavgift (kronor/enhet)Värmepanna eldad uteslutande med olja

234

292

Värmepanna eldad helt eller delvis med fast bränsle

264

330

Lokaleldstad

168

210

TilläggsavgiftFörbindelsekanal eller bikanal 1,0 - 2,5 meter

32

40

Förbindelsekanal eller bikanal 2,6 - 5,0 meter

80

100

Andvändning av dammsugare/sotsug inklusive miljöavgift

64

80

Förbindelsekanal eller bikanal mer än 5 meter; timersättning uttas

504

630

Skriv tabellbeskrivning här

Övriga objekt

Exklusive moms

Inklusive moms

Inställelseavgift - Avgift inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 kilometer från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och timme med pris, som anges ovan i tabellen Tilläggsavgift på sista raden.

TilläggsavgiftSeparat rökkanal till sidopanna

34

42

Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt tabell ovan (Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal) ; timersättning uttas. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

504

630


Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal - För den till rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas ersättning enligt a och för var och en av de övriga sotade värmepannorna enligt kolumn b.

Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal*

Normaleffekt

Exklusive moms

Inklusive moms

Mcal/h

(cirka kW)

a=

b=

a=

b=

-50

(-60)

enligt 1

136

enligt 1

170

51-100

(61-120)

394

248

493

309

101-150

(121-180)

457

310

571

388

151-200

(181-240)

525

378

656

473

201-250

(241-300)

551

405

689

506

251-300

(301-360)

591

444

739

555

För sotning eller rensning av annat än under 1. och 2.1.1 angivet objekt uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.


Skriv tabellbeskrivning här

Undersökningsarbeten med mera

Exklusive moms

Inklusive moms

För undersökningsarbete, annat beställt arbete och urbränning uttas ersättning per man och timme med fast pris

504

630

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning.

Skriv tabellbeskrivning här

Särskilda bestämmelser

Exklusive moms

Inklusive moms

Om vid utförande av arbete undantagsförhållande enligt nedan föreligger, uttas ersättning per man och timme:

- sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SBN).

- anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av standardverktyg.

- för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller överstiger i 4,5 angiven debiteringsperiod.

- blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.

- användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagna blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel.

- fastsättning av arbetsredskap i kanal eller dylikt.

504

630

För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift

50

63

För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris som anges ovan (Timpris) samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2 samt en administrationsavgift av

 

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning.

 

Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden.

76

94

För arbete, som utförts utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 4.5 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

Timersättning utgår med:

innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertids-arbetet. Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttning till och från arbetsplatsen.

504

630

I angivna ersättningar ingår kostnader för konventionell teknisk utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse med den betalande.

Grundavgift för inställelse

Vid inställelse för sotning av objekt i småhus och i förekommande fall tillhörande komplementbyggnad/er inom samma tomt, utgår en (1) avgift per tillfälle. Vid samplanerad sotning/brandskyddskontroll utgår hel grundavgift för brandskyddskontroll och halv grundavgift för sotning.

Skriv tabellbeskrivning här

Indexreglering av taxan

Denna taxa justeras årligen enligt "Index för sotningstaxa" som publiceras av Sveriges kommuner och regioner samt Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutade 2005-02-28, Dnr 3/2005-170.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2021