Taxa för brandskyddskontroll

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter uttas i Strängnäs kommun avgifter enligt denna taxa.

Taxa för brandskyddskontroll

Taxa för brandskyddskontroll

Exklusive moms

Inklusive moms

Timersättning

Avgifterna grundas på följande timersättning gällande från 2021-02-01

751

939

Objekt i småhus - Grundavgift

Helårsbebott hus

246

307

Fritidshus

420

526

Kontrollavgift

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

563

704

Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som 2.2.1. (Se ovan under Objekt i småhus - Grundavgift)

250

313

Tilläggsavgift

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med timersättning enligt ovan.

Övriga objekt

Kontrollavgift utgår med timersättning enligt ovan. Även körtiden inkluderas.

Avgift för efterkontroll

Separat efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd. Kontrollavgift utgår med timersättning enligt ovan. Även körtiden inkluderas.

Särskilda bestämmelser

Extra inställelse

För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår avgift för återbesök.

Denna avgift utgörs av timersättning enligt ovan. inklusive körtid och 10 minuters administration, transportersättning enligt nedan samt grundavgift för första inställelsen.

Transportersättning

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad kilometer av avståndet fram och tillbaka till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas regler för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.

Obekväm arbetstid

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid efter önskemål från objektsägaren utgår timersättning enligt ovan för tidsåtgång inklusive körtid samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

Beräkning av timersättning

Timersättning utgår per man.

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme.

För kontroll utförd på obekväm arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

Grundavgift för inställelse enligt ovan (Objekt i småhus - Grundavgift)

Vid inställelse för brandskyddskontroll av objekt i småhus och i förekommande fall tillhörande komplementbyggnad/er inom samma tomt, utgår en (1) avgift per tillfälle. Vid samplanerad sotning/brandskyddskontroll utgår hel grundavgift för brandskyddskontroll och halv grundavgift för sotning.

Övrigt

I angivna ersättningar ingår kostnader för teknisk utrustning och förbrukningsmaterial samt för protokollering av brandskyddskontrollen.

Indexreglering

Denna taxa indexjusteras årligen enligt "Index för sotningstaxa" som publiceras av Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutade 2005-02-28, Dnr 3/2005-170.


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2021