Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen kan upplevas invecklad och svår. Här beskriver vi steg för steg vad som händer när du söker ett bygglov hos kommunen.

Här kan du läsa steg för steg vad som händer under lovprocessen, vilket ansvar som ligger på dig som sökande samt hur vi på kommunen jobbar med ditt ärende.

Bygglovsprocessen

Innan man skickar in sin ansökan till kommunen är det bra att ta reda på lite vilka åtgärder man får göra på sin fastighet.

 • Ligger fastigheten innanför detaljplanelagt område, sammanhållen bebyggelse eller utanför detaljplanelagt område?
 • Om fastigheten ligger innanför detaljplan kan man gå in på kommunens hemsida eller ringa Byggenheten för att ta reda på vad detaljplanen säger.
 • Kräver åtgärden bygglov eller anmälan?
 • Vilka handlingar behöver man ta fram och skicka in? Se våra checklistor.
 • Kräver åtgärden en kontrollplan och kontrollansvarig?

Vill du hitta mer information om vad en kontrollansvarig gör kan du läsa mer på boverkets hemsida.

Sedan skickar du in ansökan till oss. Kontrollera så blanketten är korrekt ifylld och underskriven samt att de handlingar som behövs är med.

Om ärendet behöver kontrollansvarig skall även en anmälan om kontrollansvarig bifogas.

När du skickar in din ansökan till oss kommer den först till våra registratorer som registrerar in ansökan som ett nytt ärende. De skickar även ut ett bekräftelsebrev till dig som bevis på att vi tagit emot ansökan.

När ärendet är registreras så lämnas den vidare och delas ut till en handläggare. Handläggaren går då igenom ärendet och kontrollerar så alla handlingar finns med för att kunna göra en bedömning.

Bedömer handläggaren att ansökan är bristfällig, skickas ett kompletteringsbrev där det står förklarat vad sökanden behöver komplettera med för att ansökan skall bli komplett.

När ärendet är komplett kan handläggaren göra en bedömning. Handläggaren har nu max 10 veckor på sig att ta ett beslut i ärendet. Man kan förlänga dessa 10 veckor med ytterligare 10 veckor om det krävs.

Det är under denna tiden man skickar ut remisser till andra myndigheter som kan vara berörda och eventuellt höra grannar. Handläggaren går igenom ärendet och gör en bedömning gentemot detaljplan eller kommunens översiktsplan.

När handläggaren har samlat in all information och gjort sin bedömning är det dags att fatta ett beslut.

Beslutet skickas sedan ut till sökanden samt kungörs i POIT (Post och inrikes tidning)

Från att beslutet kungjorts tar de fyra veckor innan beslutet vinner laga kraft.

Från det att bygglovet vunnit laga kraft har sökande 2 år på sig att påbörja byggnadsarbetet, och 5 år på sig att avsluta projektet.

Vid större ärenden håller man tekniskt samråd, där går man igenom de tekniska egenskapskraven samt informerar byggherren om dess ansvar. Man går även igenom kontrollplanen som den kontrollansvarige upprättat. Vid det tekniska samrådet förs ett protokoll som alla deltagare sedan får ta del av.

I bygglovsbeslutet står det vilka handlingar som krävs för att få ett startbesked. Om ärendet kräver ett tekniskt samråd vill handläggaren få in dessa handlingar innan samrådet.

Vid enklare ärenden kan man få bygglov samt startbesked i samma beslut.

I startbeskedet står det vilka förutsättningar som gäller för att startbeskedet skall vara giltigt. Det står även vilka handlingar som byggherren sedan skall skicka in för att få erhålla ett slutbesked.

När bygglovet vunnit laga kraft och man har fått startbesked, då får man påbörja byggnationen.

Har man haft tekniskt samråd skall man även ha ett arbetsplatsbesök. Detta betyder att handläggaren kommer ut till byggplatsen. Vanligtvis sker detta när stommen är rest och tak samt väggar är på plats. Byggherren får gärna vara på plats men det finns ej något krav utan det är enbart krav på att kontrollansvarig skall infinna sig. Det är även den kontrollansvarige som ansvarar för att i god tid ta kontakt med handläggaren och boka tid för platsbesök.

På platsbesöket går man igenom byggnationen och om man stött på några problem. Handläggaren kontrollerar så man följer bygglovet samt övriga föreskrifter i plan- och bygglagen.

Protokollförs och skickas till byggherren samt den kontrollansvarige.

Vid större ärenden hålls även ett slutsamråd. Då kommer handläggare ut på plats för att se så byggnationen följt bygglovet samt övriga föreskrifter i plan- och bygglagen.

Protokoll förs och skickas till byggherren samt den kontrollansvarige.

För att få ta åtgärden i bruk krävs att man får ut ett slutbesked från byggenheten. När du fått slutbeskedet är processen klar och man får lov att nyttja åtgärden.

Kontakt

 • Byggenheten

  Via Kontaktcenter:

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  kontaktcenter@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via Kontaktcenter på telefonnummer 0152-29100.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2020