Kostnader och avgifter

Här hittar du information om vad olika lov och anmälningspliktiga åtgärder kostar.

Kostnaden för ett bygglov och en bygganmälan beror på storleken av det som ska byggas, hur komplicerat ärendet är och det så kallade prisbasbeloppet. I korthet gäller att desto mindre och enklare åtgärder; desto lägre kostnad.

För ärenden som kräver utökad prövning eller handläggning blir avgiften högre. Avgifter tillkommer exempelvis vid prövning av avvikelser från detaljplan, vid varsamhetsprövning och vid lämplighets- eller lokaliseringsprövning utanför detaljplan. Delar av tillkommande kostnader beror också på hur många grannar/sakägare som måste höras vid respektive prövning.

Ta kontakt med någon av bygglovshandläggarna för att få veta vad ditt bygglov kommer att kosta.

Plan- och bygglovtaxa för 2024 , 2 MB.

Dokumentet Förenklad taxa , 392 kB. med exempel på bygglovavgifter för 2024 innehåller exempel på avgift för:

 • nybyggnad, tillbyggnad och enkla byggnader
 • diverse lovpliktiga åtgärder
 • ändrad användning, anmälan och besked
 • skyltar, vepor, skyltpelare och ljusanordningar
 • anmälan om icke lovpliktiga ”Attefallsåtgärder”

Vad ska bygglovavgiften täcka?

Avgifterna ska generellt finansiera kostnaderna för handläggning av ärenden med arbetsuppgifter såsom:

 • rådgivning och service via telefon och möten
 • granskning av ritningar och övriga inskickade handlingar i olika typer av ärenden
 • kommunicering med remissinstanser internt och externt
 • tekniska samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd och tillsynsbesök
 • kungörelser av lov och förhandsbesked
 • arkivering och diarieföring och ärenden
 • utbildning med mera
   

Dessutom finansierar avgifterna lokaler och övriga kostnader knutna till verksamheten som t.ex. inköp av datorer och kontorsmaterial. I den fullständiga Plan- och bygglovtaxan för 2024 , 2 MB. finns mer information om avgifter, självkostnadsprincipen, samt hänvisningar kring hur de räknas fram. I den förenklade taxan listas grundkostnaden för olika byggnadsärenden i exempel.

För frågor om generella avgifter eller vilka avgifter som är aktuella i enskilda fall går bra att kontakta byggenheten. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2024