Lovbefriade åtgärder

Här hittar du information om åtgärder som ibland varken kräver lov eller anmälan som staket, spaljé, solceller eller friggebod.

Vissa åtgärder kräver varken lov eller anmälan. Det är alltid bra att ta kontakt med byggenheten och se om vad er åtgärd kräver. Nedan beskrivs vilka åtgärder som kan vara lov- och anmälningsfria.

Solfångare eller solcellspaneler som monteras på en byggnad är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att denna åtgärd skall vara bygglovsbefriad:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

I vår kommun har vi riksintressen för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom påverkansområden för buller eller annan risk samt övriga påverkansområden krävs bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare på byggnader.

Fristående solfångare och solcellspaneler kräver normalt inte bygglov. Det gäller både inom- och utanför område med detaljplan. Det gäller även inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och inom riksintresseområden.

Fristående solenergianläggningar kan dock kräva bygglov om de är att betrakta som en byggnad. De får ej heller strida mot bestämmelserna i en gällande detaljplan, och kan då kräva bygglov.

Kontakta gärna oss på byggenheten för att veta vad som gäller på just er fastighet. 

För ytterligare information se Boverkets hemsida:

Solfångare och solcellspaneler - Boverket

Kontakta gärna våra kunniga rådgivare på Energi- och klimatrådgivning - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Krävs det bygglov för laddstolpar?

Nej, det krävs inget bygglov för laddstolpar. Dock kan det krävas bygglov för eventuell byggnation i samband med att man installerar laddstolpar, som exempelvis nya garage eller parkeringsplatser.

Kontakta gärna våra kunniga rådgivare på Energi- och klimatrådgivning - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Du behöver vanligtvis inte bygglov för en nedsänkt pool. Beroende på hur det ska se ut runt den kan du behöva bygglov eller marklov.

Så länge du gräver ner din pool behöver du oftast inte bygglov. Om du däremot placerar poolen ovan mark eller gör åtgärder runt omkring poolen kan du ofta behöva söka lov.

Du kan behöva söka lov om du ska

 • ha en skyddsanordning eller pooltak över poolen
 • uppföra ett plank/räcke runt poolen
 • placera poolen ovan mark, då kan poolväggens utsida räknas som mur, stödmur eller plank
 • uppföra en altan eller trädäck runt poolen
 • ändra marknivån runt poolen genom schaktning eller fyllning.

För att vi bäst ska kunna vägleda och avgöra om just din poolbyggnation är lovfri eller kräver bygglov så skissa gärna upp hur ni tänkt er att ni vill ha det, och skicka in till oss.

Skydd vid poolen

Enligt Boverkets Byggregler krävs det skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Skyddet kan vara ett staket som är minst 0,9 meter högt. Det viktiga är att staketet är utformat så att barn inte kan krypa under eller klättra över det. Om det finns en grind bör den kunna låsas.

Poolen/bassängen bör ha en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Du som är fastighetsägare ansvarar för säkerheten. Du kan välja andra lösningar men du måste kunna visa att de håller minst samma säkerhetsnivå som exemplen ovan.

För mer information om säkerhetskraven se Boverkets webbplats:

Pool - Boverket.

Kontakta gärna våra kunniga rådgivare på Energi- och klimatrådgivning - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Man behöver inte bygglov eller göra en anmälan för att bygga en så kallad friggebod. En friggebod är en liten komplementbyggnad som inte har högre totalhöjd än 3 meter och har en största byggnadsarea om 15 kvadratmeter. Totalhöjden räknas från markens medelnivå intill byggnaden.

Man får uppföra flera små friggebodar, till exempel en på 5 och en på 10 kvadratmeter, eller tre om 5 kvadratmeter vardera. Den sammanlagda byggnadsarean för alla friggebodar på fastigheten får inte vara större än 15 kvadratmeter.

En friggebod skall placeras minst 4,5 meter från tomtgräns om man ej har grannes godkännande.

Man behöver inte bygglov för att uppföra ett staket om staketet är upp till 1,1 meter högt från marknivå och minst 1/3 genomsiktligt. En konstruktion som är tätare och/eller högre klassas som plank och kräver bygglov.

Ska du bygga staket som ska stå på eller alldeles intill tomtgränsen bör du ha grannens medgivande och en överenskommelse om underhållet. Ni kan också upprätta ett servitut om underhållet

Plank kräver vanligtvis alltid bygglov men det finns ett undantag när de gäller skyddad uteplats. Se plusruta för skyddad uteplats nedan.

Man behöver inte bygglov för att uppföra en spaljé. En spaljé är mer genomsiktlig än ett staket. Minst ¾ genomsiktlighet. Noteras bör att transparenta material (exempelvis glas) inte räknas som genomsiktlig eftersom materialets hela yta bildar en synbar volym.

Ska du bygga spaljé som ska stå på eller alldeles intill tomtgränsen bör du ha grannens medgivande och en överenskommelse om underhållet.

Pergola är en konstruktion utan väggar samt glesa ribbor som tak. En pergola kräver varken lov eller anmälan

En mur högre än 0,5 meter är bygglovspliktigt oavsett om det är en fristående mur eller en stödmur. Mur under 0,5 meter anses vara vanlig trädgårdsanläggning och undantas från bygglovsplikt. Höjden räknas från högsta delen av muren.

Du behöver inte bygglov eller göra en anmälan för att uppföra skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller en entré om den sammanlagda ytan täcker högst 15 kvadratmeter.
Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • skärmtaket får högst vara 15,0 kvm
 • det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
 • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Det finns ett undantag där man kan få bygga mur eller plank utan bygglov eller anmälan. Detta kallar man för skyddad uteplats. Man får då bygga en mur eller ett plank 3.6 meter ut från huvudbyggnaden för att skapa insynsskydd/vindskydd. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara en lovbefriad uteplats:

 • det ska ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats
 • planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter
 • uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset
 • uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte berörd granne medger kortare avstånd
 • att uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2023