Strandskydd och strandskyddsdispens

Här hittar du information om vad strandskydd innebär, när du behöver en strandskyddsdispens samt hur du söker dispensen.

Vad innebär strandskydd?

Strandskydd är ett generellt områdesskydd som finns runt hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Inom områden med strandskydd finns ett generellt förbud mot alla typer av byggnader och anläggningar.

Lagen om strandskydd gäller i hela Sverige och har två syften:

 • att se till att vi alla har tillgång till våra stränder.
 • att skydda djur och växter som lever vid stränderna och i sjöarna.

Var gäller strandskyddet i Strängnäs kommun?

Strandskydd gäller generellt 100 meter upp på land samt 100 meter ut i vattnet från strandlinjen. Vid delar av Mälarens strandlinje gäller utvidgat strandskydd upp till 300 meter. Mer information och karta över vilka områden som är aktuella för utvidgat strandskydd finns på Länsstyrelsen i Södermanlands webbplats.

Strandskyddsdispens

Det finns en möjlighet att ansöka om undantag från bestämmelserna om strandskydd. Det kallas det strandskyddsdispens.

För att en dispens ska kunna beviljas krävs det ett särskilda skäl. De sex särskilda skäl som är giltiga beskrivs i miljöbalken. Du behöver ange vilket skäl du vill använda i din ansökan. Det kan exempelvis vara att platsen runt ett bostadshus sedan länge är ianspråktagen som tomtplats, eller en anläggning som inte kan uppföras på annan plats. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om vart och ett av de särskilda skälen för strandskyddsdispens.

Exempel på åtgärder som kräver beviljad dispens för att få genomföra:

 • Bygga nytt eller bygga till.
 • Ändra byggnader eller deras användning.
 • Utöka hemfridszonen genom att anlägga gräsmattor, rabatter eller ställa ut utemöbler.
 • Avgränsa området med staket.
 • Gräva eller förbereda för byggnation.
 • Uppföra anläggningar eller anordningar som exempelvis bryggor, pirar, vägar eller parkeringsplatser.
 • Muddra eller påla i vatten.
 • Ändra livsvillkoren för djur och växter på annat sätt, exempelvis genom att gödsla, dika ut eller fylla upp.
 • Fälla mer än något enstaka träd.

Om du är osäker på vad som gäller för dig, ta kontakt med oss på miljöenheten.

Så här går det till att söka strandskyddsdispens

Ansökan

Du kan ansöka via vår e-tjänst eller fylla i en blankett.

Vanliga frågor

Ansökan

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens.

Bygglov och dispens från strandskydd är två olika saker, skilda från varandra. Även om du fått bygglov behöver du dispens från strandskyddsreglerna. När bygglov inte är ett krav behöver du ändå strandskyddsdispens, exempelvis för en brygga, friggebod eller altan. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

Att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv, tas i miljöbalkspropositionen upp som ett vanligtvis ogiltigt skäl för dispens.

Personliga skäl, som till exempel återflyttning till gamla hemtrakter eller en önskan om att bosätta sig nära resten av sin familj, räknas inte heller som särskilda skäl.

För att få uppföra en brygga så krävs det en anmälan om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen. Strandskyddsfrågan kommer då att samprövas i samband med handläggningen av anmälan om vattenverksamhet. Du behöver alltså inte ansöka om strandskyddsdispens för bryggor hos kommunen. Obs! Det gäller endast bryggor.

Det krävs normalt sett inte dispens för att renovera en befintlig brygga. Med renovering avses vanligen att byta ut skadade delar på bryggan. Innebär åtgärden att bryggan blir större, flyttas eller får ett annat utförande krävs dispens.

Att återuppföra en raserad brygga kräver vanligen dispens. Under förutsättning att den ursprungliga bryggan var lagligt uppförd kan dispens ofta medges. Det får inte ha förflutit för lång tid mellan det att bryggan rasat och inte längre använts till att man söker dispens.

Vid fällning av mer än ett fåtal träd behövs strandskyddsdispens. Om du är osäker på om det du vill göra kräver dispens, ta kontakt med oss på miljöenheten. Det gör du lättast genom att mejla miljo@strangnas.se.

Olika begrepp

Tomtplatsen är inte alltid detsamma som fastighetsgränsen. En fastighet kan vara närmast hur stor som helst. Tomtplatsen avser endast ett begränsat område kring en bostad. För små fastigheter kan begreppen ibland anses sammanfalla.

I ett beslut om dispens ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk. Tomtplatsavgränsningen visar vilket område fastighetsägaren får ianspråkta som privat (hemfridszon) och vilket område som är tillgängligt för allmänheten att vistas inom.

Hemfridszonen avser normalt det område närmast omkring en bostad där man har rätt till hemfrid. Inom det området gäller inte allemansrätten.

Enligt praxis gäller allemansrätten oftast i vattenområden, även vid strandtomter. Det innebär att allmänheten vanligen har rätt att tillfälligtvis, och med hänsyn, använda annans privata brygga, förutsatt att den för tillfället inte används av ägaren. Med stöd av allemansrätten är det oftast även möjligt att passera nära stranden med båt, kanot, långfärdsskridskor eller liknande.

Vid en prövning av strandskyddsdispens tar vi hänsyn till den enskildes intresse av en dispens. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på strandskyddet får därför inte gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Det kallas i juridiska termer för proportionalitetsprincipen.

Men för att en dispens ska kunna medges måste något av de särskilda skäl som anges i miljöbalken alltid finnas. Det betyder att en dispens inte kan ges enbart med hänvisning till proportionalitetsprincipen. Vi gör alltid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen.

Inom det strandskyddade området får man inte vidta åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att röra sig fritt. Man får därför inte utan dispens ställa upp utemöbler, studsmatta eller liknande utanför hemfridszonen då det signalerar att området är privat och ej tillgängligt för allmänheten.

Undantag från krav på strandskyddsdispens gällande komplementbyggnader

Det finns ett undantag gällande kompletteringsåtgärder om du sedan tidigare har en beslutad tomtplats. För att undantaget ska gälla så ska komplementbyggnaden vara placerad max 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter. På bilden kan du se hur du kan mäta. Är du osäker på vad det innebär, kontakta miljöenheten.

Karta

Tillsyn

När kommunen och kontrollerar att reglerna om strandskydd följs kallas det tillsyn. Tillsyn är viktigt för att lagen ska vara lika för alla.

Om kommunen får reda på att någon brutit mot reglerna om strandskydd startar vi en utredning. Vi kontaktar då den eller de personer som misstänks ha brutit mot reglerna. Dessa får då möjlighet att ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan kommunen ge dispens, men ibland tillåter inte regelverket det. Om dispens inte kan ges beslutar kommunen om ett föreläggande om rättelse. Det är ett beslut som visar vad som ska rättas till.

Den som har gjort den otillåtna åtgärden har alltid möjlighet att förklara och ge synpunkter på kommunens ställningstagande, innan kommunen fattar sitt beslut. Det kan hända att kommunen avskriver ärendet, det vill säga lägger ner det, efter att personerna har lämnat sin förklaring.

Föreläggande och vite

Ett föreläggande om rättelse kan kombineras med ett vite. Ett vite är ett bestämt pengabelopp och är normalt lite högre än kostnaden för att rätta till felet. Du slipper betala vite om du följer myndighetens beslut och rättar till det som är fel. Kommunen kan begära att flera viten tas ut, tills du har rättat till det som är fel.

Kommunen är skyldig att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige. Åklagaren avgör om regelbrottet är tillräckligt allvarligt för att möjligen vara straffbart. I slutänden är det en domstol som avgör om åtgärden är ett brott. Kommunen kan alltid begära att du rättar till felet, oavsett om åtal väcks eller inte.

Du kan ansöka om dispens i efterhand. Det görs med samma e-tjänst eller blankett som när du söker ny strandskyddsdispens.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2024