Miljöstrategi

Strängnäs kommun arbetar aktivt för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås och att kommunen uppfyller alla befintliga lagkrav med god marginal. Som stöd i det arbetet finns vår miljöstrategi.

Miljöstrategin antogs av kommunfullmäktige 2015 och fastställer handlingsriktningar och långsiktiga fokusområden samt kommunens övergripande förhållningssätt till miljöarbete. Miljöstrategin har sin bas i EU:s och nationell miljölagstiftning, internationella miljökonventioner, Sveriges nationella miljökvalitetsmål, det regionala åtgärdsprogrammet för Södermanlands miljö, andra nationella riktlinjer och i Strängnäs kommuns översiktsplan 2014. Strategin har ett tydligt utvecklingsperspektiv och ska utgöra stöd för politiska prioriteringar och beslut om insatser på miljöområdet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för miljöstrategin. Många av insatserna kräver också engagemang och ansvarstagande över olika förvaltnings- och politikområden samt med övriga aktörer och medborgare.

Miljöstrategin innehåller sju fokusområden:

Strängnäs är en kommun där det finns förutsättningar för att producera ett bra dricksvatten och på ett hållbart sätt nyttja kommunens vattenresurser. Vi skyddar kommunens sjöar och vattendrag och våra viktiga grundvattenförekomster. Åtgärder som bidrar till säkerställande av bra vattenkvalitet, säker vattenhantering och vattenförsörjning ska genomföras enligt en fastställd vattenplan.

Vattenplanen ska konkretisera hur kommunen arbetar för att vara ekologiskt hållbar, hur kommunen uppfyller miljökvalitetsmålen och skapar förutsättningar för friluftsliv och rekreation. På lång sikt ska våra vatten uppfylla miljökvalitetsnormerna. Mälarens vattenkvalitet är av särskild betydelse.

Planer

Vattenplan 2017

I Strängnäs kommun är det lätt att gå, cykla eller använda kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken utvecklas i regional samverkan. Vid planering och utformning av gatumiljöer ska behoven för fungerande gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras. Kommunens cykelnät är sammanhängande och tillgängligt vilket bidrar till ökat cyklande som i sin tur bidrar positivt till folkhälsan. Barnen ges utökade möjligheter att cykla då trafikmiljön runt våra skolor samt vägen till skolan är säker. Kommunens arbete med transporter ska bidra till minskad klimatpåverkan.

Arbetet med transporter konkretiseras i kommunens Trafikstrategi 2040 samt i trafik- och cykelplaner.

Strategier och planer

Trafikstrategi Strängnäs kommun 2040 , 17 MB.

Trafikplan Mariefred och Läggesta , 1 MB.

Trafikplan Merlänna, Härad, Stallarholmen och Åkers styckebruk , 6 MB.

Trafikplan Strängnäs stad , 1 MB.

Cykelplan , 3 MB.

Vi arbetar med fyra aspekter inom fokusområdet Hållbara måltider:

  • produktion av livsmedel
  • matsvinn
  • giftfri miljö
  • ett socioekonomiskt förhållningssätt

För att minska måltidens klimatpåverkan ska kommunen minska köttkonsumtionen och öka andelen vegetabilier i offentliga måltider. Kommunen arbetar aktivt med att minska matsvinn i olika led i processen. Vi ska öka andelen ekologisk mat vilket bidrar till att minska kemikalieanvändning i livsmedelsproduktionen och främjar biologisk mångfald. Kommunen ska arbeta med att höja statusen och attityderna runt den offentliga måltiden. Vi ska ha ett socioekonomiskt förhållningssätt som visar hänsyn till förutsättningar och folkhälsoaspekter på lång sikt hos elever och andra som får matleveranser via kommunens måltidsservice.

Åtgärder och mål för hållbara måltider konkretiseras i kommunens måltidspolicy och riktlinjer för måltider.

Policy och riktlinjer:

Måltidspolicy för Strängnäs kommun , 37 kB.

Frukost & Mellanmål i förskolan , 89 kB.

Frukost & Mellanmål i skolan , 90 kB.

Frukost & Mellanmål i äldreomsorgen , 98 kB.

Pedagogiska måltider , 82 kB.

Projekt

Läs om hur vi arbetar aktivt med att minska matsvinnet i kommunen.

Vi arbetar för att bevara en rik och varierad natur och för att aktivt bevara, skydda och stärka den biologiska mångfalden. I Strängnäs kommun finns stora naturvärden som utgörs av bland annat Mälaren och dess stränder, ädellövskogar, mindre våtmarker och kommunala skogar som är mycket värdefulla för rekreation och biologisk mångfald. De biologiskt värdefulla naturmiljöerna ska genom vård och tillsyn öka sina värden. Information om kommunens naturområden skall finnas lättillgänglig.

I Strängnäs är det lätt att leva miljövänligt. Vi och invånarna i kommunen använder förnybar energi och är ledande i användningen av energieffektiva produkter. Vi medverkar till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Vårt långsiktiga mål är att minska vår klimatpåverkan genom att öka användningen av förnybar energi. Kommunala verksamheter ska vara föredöme i energieffektiviseringar. Vi erbjuder information och rådgivning till allmänheten och ställer höga energikrav i våra egna upphandlingar.

Våra mål och åtgärder på kort och lång sikt fastställs i kommunens energiplan. Målet är ett kontinuerligt strategiskt energiarbete i kommunen som bygger på samverkan och helhetssyn.

Planer

Strängnäs kommuns klimat- och energiplan , 612 kB.

Strängnäs kommun är en kommun med goda förutsättningar för avfallshantering, återvinning och återbruk. Kommunen ska verka för möjligheter och förutsättningar för lokala kretsloppslösningar för avlopp, gärna i samarbete med lokala jordbruk så att denna typ av anläggningar får ett större genomslag.

Kommunen arbetar aktivt för minskad användning av skadliga kemikalier. Information och rådgivning till kommuninvånare är en viktig del av arbetet.

Kommunala verksamheter ska vara ett föredöme i kretsloppstänkande och i arbetet mot giftfri miljö. Mål och åtgärder för avfallsförebyggande, ökad återanvändning, minskad miljöbelastning konkretiseras i kommunens avfallsplan och i planer för förorenade områden och kemikalieanvändning.

Planer

Avfallsplan för Strängnäs kommun

En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan , 2 MB.

Projekt

Våtkompostprojekt

Kommunen ska som helhet utvecklas i enlighet med vår Översiktsplan 2014. All kommunal planering sker klimatmedvetet, med fokus på att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till framtida klimatförändringar. Vi planerar för en funktionell grönstruktur och undersöker hur ekosystemtjänster kan användas i samhällsplanering.

Vårt arbete inom fokusområdet konkretiseras i vår översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, grönplaner och i bygglovsprocessen. Vi tar fram riktlinjer för klimatanpassning.

Planer

Översiktsplan 2014

Grönplan del A

Grönplan del B1 Strängnäs stad – Härad

Grönplan del B2 Hedlandet

Grönplan del B3 Åker

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2021