Vattenplan

Magsjön

Vi har tagit fram en vattenplan som ska konkretisera hur vi arbetar för att vara ekologiskt hållbar, hur vi uppfyller miljökvalitetsmålen och skapar förutsättningar för friluftsliv och rekreation.

Syfte

Vattenplanen syftar till att beskriva de största miljöproblemen för vatten i Strängnäs och ta ett helhetsgrepp när det gäller vattenförvaltningen i kommunen. I vattenplanearbetet ingår också att ta fram en tidsatt åtgärdsplan för framtida arbetet i syfte att förbättra och bibehålla en god vattenkvalité i kommunen. Syftet är också att planen ska bidra till att hålla samman vattenfrågorna i kommunen, och skapa en struktur för arbetet med vattenfrågor i Strängnäs kommun.

Vattenplaneringen ska ske samordnat i kommunens organisation, tillsammans med de kommunala bolagen. Vattenfrågan ska ses i ett regionalt perspektiv och samverkan med andra kommuner ska utvecklas, exempelvis inom nätverket 4M-Mälaren.

Kommunen ska även samverka med andra aktörer vars arbete berör kommunens vatten, exempelvis länsstyrelserna, Mälarens vattenvårdsförbund och vattenråd. Vattenplanen knyter an till andra styrdokument i kommunen såsom miljöstrategi och översiktsplan.

Mål

Vattenplanen konkretiserar hur kommunen arbetar för att uppfylla relevanta miljökvalitetsmål och skapa förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Mälarens vattenkvalitet är av särskild betydelse då Strängnäs är den kommun som har längst strandremsa mot Mälaren, cirka 44 mil. Vattenområdena är, och skall fortsatt vara, starka attraktionskrafter för turistnäring och boende.

Vattenplanen skall vara en tydlig vägvisare för Strängnäs kommun och säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås i den fysiska planeringen.

Skede

Vattenplanen antogs i kommunfullmäktige 2018-09-24.

Handlingar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2021