Hygienlokaler

Om du ska öppna och driva en verksamhet som kan påverka människors hälsa ska du anmäla detta till kommunen.

Verksamheter med hygienisk behandling

Vissa verksamheter har så kallad anmälningsplikt. Startar du en verksamhet, eller tar över en verksamhet, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandling, där stickande eller skärande verktyg används, t ex tatuering, fotvård, akupunktur, fillers eller liknande behandlingar, finns lagar (miljöbalken) och rutiner som ska följas.

Anmälan måste göras till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten startar. Det är reglerna som finns i paragraf 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) som styr anmälningsplikten. Anmälan bör även göras vid överlåtelse, upphörande eller ändring av verksamheten. 

Verksamheter med anmälningsplikt:

 • Hygienisk behandling: Akupunktur, fotvård, piercing, tatuering med flera
 • Bassängbad
 • Förskola
 • Solarium
 • Skola

Samtliga ovanstående verksamheter måste anmälas till miljöenheten minst sex veckor innan de startas.

Startar verksamheten innan anmälan gjorts till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska, enligt förordning om miljösanktionsavgift (SFS 2012:259), en sanktionsavgift betalas.

Anmälningsplikten gäller alltså inte verksamheter som massörer, frisörer, kiropraktorer eller hudvårdare (undantag för de som använder stickande eller skärande redskap, till exempel lansetter för att ta bort milier). Anmälningsplikten gäller inte heller sådan verksamhet där man vid håltagning använder ett sterilt smycke som sitter i en håltagningskassett och där smycket inte behöver vidröras, eftersom det då inte finns någon risk för blodsmitta.

Trots att dessa verksamheter inte behöver anmälas till miljöenheten, ingår de bland de yrkesmässigt hygieniska och omfattas av generella krav på egenkontroll. Egenkontrollen behöver dock inte vara skriftlig.

För verksamheter som är anmälningspliktiga, ska finnas en dokumenterad egenkontroll enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen ska finnas skriftlig på plats när miljöenheten utför tillsyn på verksamheten. Egenkontrollens omfattning ska anpassas efter verksamhetens storlek och syfte.

I Strängnäs kommun är det miljöenheten som har den kommunala tillsynen över samtliga av ovanstående verksamheter.

Genom att du anmäler din verksamhet får miljöenheten, veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs.

Anmälningsplikten är lagstadgad: 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Verksamheter som befriats från anmälningsplikt

 • campinganläggning
 • frisör
 • hotell
 • hudvård
 • idrottsanläggning
 • massage
 • nagelbyggnad
 • pensionat
 • sjukgymnastik
 • strandbad
 • vårdlokaler

Avgifter och tillsyn på verksamheter som utför hygienisk behandling

För anmälan enligt 38 § tar kommunen ut en avgift enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Anmälningsavgiftens storlek beror på vilken typ av verksamhet du startar. Det finns två avgiftsnivåer vid anmälan av en verksamhet som utför hygienisk behandling:

Nivå 1 (påtaglig hälsorisk): exempelvis tatuering, piercing, fotvård, skönhetsinjektioner som innebär silikoninjektioner: 3912 kronor

Nivå 2 (måttlig hälsorisk): exempelvis öronhåltagning, akupunktur: 1956 kronor

Miljöenheten gör regelbunden tillsyn för att kontrollera din anmälningspliktiga verksamhet. För det betalar du en årlig avgift. Det år du betalar anmälningsavgift tas ingen avgift ut för tillsyn utan den årliga tillsynsavgiften börjar tas ut året efter att du anmält och startat din nya verksamhet .

Tillsynsavgiften varierar beroende på typ av verksamhet och vilka risker som verksamheten utgör för hälsa eller miljön. Avgiften ska täcka miljöenhetens arbete med tillsynen. Den årliga avgiften tas ut i början av året. Ju högre tillsynsbehovet anses vara, desto högre är avgiften.

Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige ska t ex en verksamhet som utför hygienisk behandling betala 1956 kronor/år i årlig tillsynsavgift.

Även verksamheter som inte är anmälningspliktiga ska få tillsyn. De verksamheter som inte är anmälningspliktiga betalar inte någon årlig avgift utan betalar i stället timavgift.

Vad ingår i avgiften?

Anmälningsavgiften och tillsynsavgiften motsvarar den tid vi handlägger ett ärende. I handläggningen kan ingå att registrera anmälan, kontrollera uppgifter och handlingar, genomföra tillsynsbesök och skriva tillsynsrapporter.

Lokalens utformning

När du tänker starta en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt enligt 38 § är det viktigt att du tänker på att lokalen placeras, utformas, och sköts så att risken för olägenheter för människors hälsa begränsas. Det innebär bland annat att lokalen

 • inte används till annan verksamhet
 • är väl avskild om den ligger i anslutning till annan verksamhet eller bostad
 • är utformad så att rengöring underlättas
 • att ventilationen möjliggör en god luftkvalitet
 • uppfyller kravet på att handtvättmöjlighet med varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar ska finnas i behandlingsutrymmet om hygienisk behandling med stickande eller skärande verktyg utförs.

Platsbesök

När miljöenheten fått in anmälan samt övriga handlingar som krävts kommer vi att kontakta er för att boka in tid för ett platsbesök. Vid besöket kontrolleras lokalen och verksamheten samt att det finns ett egenkontrollprogram med skriftliga rutiner på plats.

Egenkontroll

Alla verksamheter som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet omfattas utav kraven på egenkontroll enligt 26 kap. 19 § miljöbalken. Egenkontrollen innebär att ni som verksamhetsutövare fortlöpande ska planera, kontrollera och dokumentera för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. Egenkontrollen bör bland annat innehålla rutiner för

 • fortlöpande underhåll av lokaler och inredning
 • städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt för kontroll av dessa åtgärder
 • hantering och val av kemiska ämnen
 • vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människor hälsa
 • upprättande av god hygien i samband med behandlingar

Egenkontrollen och dokumentationen är främst till som hjälpmedel för er som verksamhetsutövare men ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

För mer information kring yrkesmässig hygienisk behandling läs Socialstyrelsens allmänna råd om Yrkesmässig hygienisk verksamhet SOSFS 2006:4 , 236 kB..

Solarium

För solarieverksamhet krävs en anmälan enligt SSMFS2012:5 , § 10.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2021