Avgifter och taxor livsmedel

Dagens avgiftssystem bygger på att kontrollmyndigheternas arbete ska finansieras genom årliga kontrollavgifter som livsmedelsföretagarna betalar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar därför ut avgifter för registrering och för årlig kontroll. Allmän information och rådgivning är givetvis avgiftsfritt.

Avgift och fakturering för registrering och årlig kontrollavgift

Om du ska öppna en restaurang, ett café eller gatukök i en ny lokal eller tar över en verksamhet, oavsett om du bedriver samma verksamhet som tidigare ägare eller förändrar lokalen eller hanteringen, krävs det att du registrerar din anläggning hos miljöenheten. För registrering tas en avgift på 1188 kronor ut vilket motsvarar kostnaden för en timmes handläggning enligt miljöenhetens taxa. Utöver kostnaden för registreringen ska alla livsmedelsföretag betala en årlig avgift för livsmedelskontroll. Avgiften bestäms genom riskklassning där storleken på avgiften motsvarar verksamhetens kontrollbehov multiplicerat med timavgiften för livsmedel på 1188 kronor.

Avgiften betalas mot faktura som skickas ut i början av året. Avgiften ska betalas för varje kalenderår från och med det år då verksamheten registreras. Det är den som äger eller driver livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början som är skyldig att betala hela årets avgift, även om verksamheten säljs eller stängs under året. Kom därför ihåg att omgående meddela miljöenheten om du överlåter eller upphör att driva din verksamhet eftersom du annars kommer att få en faktura för årlig avgift även nästa år.

Om myndigheten måste lägga ner mer tid än planerat på kontroll till följd av brister i verksamheten kommer en extra kontrollavgift tas ut för den nedlagda kontrolltiden enligt timtaxa för extra offentlig kontroll. Avgift tas även ut för faktisk kostnad för provtagning och analys av prover.

Årlig kontrollavgift

Beräkningen av den årliga kontrollavgiften baseras på att företag med komplicerade verksamheter och stora risker behöver mera kontrolltid än små företag med enklare typ av livsmedelshantering och mindre risker. Livsmedelsverket har tagit fram en modell för riskklassificering som miljöenheten använder. Denna består av tre delar:

  1. Riskmodulen (som bestämmer hur stor risk livsmedelsanläggningen utgör)
  2. Informationsmodulen (ger kontrolltidstillägg för kontroll av märkning)
  3. Erfarenhetsmodulen (påverkar av hur väl verksamheterna uppfyller kraven)

Utifrån ovanstående moduler placeras varje livsmedelsföretag i en riskklass och en erfarenhetsklass. För varje riskklass och erfarenhetsklass är det förutbestämt hur många kontrolltimmar ett företag som placeras i klassen ska få per år. Den årliga kontrollavgiften beräknas sedan genom att multiplicera kommunens timtaxa med antalet timmar som företaget tilldelats. I Strängnäs kommun är timtaxan för livsmedel för närvarande fastställd till 1188 kronor.

Den årliga kontrollavgiften kan påverkas

Beroende på hur väl verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen eller om verksamheten gör en ändring som påverkar riskklassificeringen så kan den årliga kontrollavgiften påverkas. Kontrollavgiften kan både öka eller minska. Exempelvis kan ett företag som inte har kunnat visa att de uppfyller lagstiftningens krav få ett ökat antal kontrolltimmar och därmed en höjd årlig kontrollavgift.

Avgift för extra offentlig kontroll

Extra offentlig kontroll är kontroll som utförs efter att miljöenheten har noterat brister i verksamheten. Kontrollen omfattar bland annat nedlagd handläggningstid för att kontrollera om korrigerande åtgärder har vidtagits, provtagning och andra kontroller som är nödvändiga för att undersöka problemets omfattning. Vid denna typ av extra offentlig kontroll ska företagaren stå för alla kostnader som kontrollen ger upphov till och avgift tas enligt timtaxan som är 1188 kronor per timme.

Läs mer om riskklassificering och avgifter

Det konkreta beräkningssystemet finns i livsmedelsverkets ”Vägledning för riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”. Vägledningen finns på livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2021