Registrering av livsmedelsanläggning

Den första december 2009 skedde en förändring av livsmedelslagen gällande godkännandeprövningen. Förändringen innebär att de flesta typer av livsmedelsanläggningar inte längre ska godkännas utan endast registreras hos kontrollmyndigheten.

  • Registrering gäller för alla livsmedelsverksamheter som regleras i förordning (EG) nr 852/2004, det vill säga matserveringar av olika slag, livsmedelsbutiker, med flera.
  • För anläggningar med animalisk produktion som regleras i förordning (EG) nr 853/2004 finns dock kravet på godkännande kvar. Detta är anläggningar som tillverkar eller förpackar produkter som är avsedda för leverans till andra livsmedelsanläggningar, och där produkterna består eller är tillverkade av animaliska råvaror som exempelvis råa ägg, kött och fisk. Det är Livsmedelsverket som prövar ansökningar om godkännande och därför ska ansökningar om godkännande göras till Livsmedelsverket.

Så här går registreringen till

  • Företaget/verksamhetsutövaren skickar in en anmälan till miljöenheten om att de tänker starta en livsmedelsverksamhet.
  • I anmälan ska en beskrivning av verksamhetens art och omfattning redovisas.
  • Verksamheten får starta 14 dagar efter att anmälan kommit in, om inte miljöenheten meddelar att verksamheten är registrerad och det går bra att starta tidigare.
  • En anmälan om registrering ska vara komplett, innan dess sker ingen handläggning av ärendet.

Om anmälan är ofullständig ska myndigheten begära in de uppgifter som saknas.

Om uppgifterna ändå inte inkommer avslutas ärendet och beslut fattas om att verksamheten inte kunnat registreras. Underlaget för registrering ska vara så omfattande att myndigheten kan avgöra om bara registrering krävs, eller om det krävs ett godkännande enligt EG 853/2004.

Att driva en verksamhet utan registrering/godkännande bryter mot livsmedelslagstiftningen, vilket kan leda till att din verksamhet förbjuds eller att du blir åtalad för brott mot livsmedelslagen.

Kontrollbesök

Kontrollbesök görs inte förrän verksamheten har startat och kontrollmyndigheten utför inte heller förhandsgranskning av utformning av lokaler, ritningar och rutiner för egenkontroll. Denna hjälp får företagen vända sig till konsulter eller branschorganisationer för.

  • Vid första kontrollbesöket ska företaget uppfylla alla relevanta krav i lagstiftningen.
  • Om det finns avvikelser kan myndigheten meddela föreläggande eller förbud mot hela eller delar av verksamheten.
  • Föreläggande och förbud kan också användas vid ordinarie kontrollbesök om verksamheten inte följer lagstiftningens krav.
  • Det är verksamhetsutövarens ansvar att säkerställa att anläggningen uppfyller lagstiftningens krav.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2024