Smittskydd

Objektburen smitta är alla sjukdomar som kan spridas mellan objekt och människa. Alla typer av objekt och djur ingår i begreppet, till exempel livsmedel, ventilationsanläggningar, vattenanläggningar utomhus eller inne i fastigheter och andra vatteninstallationer, vilda djur, livsmedelsproducerande djur, skadedjur och sällskapsdjur.

Patientkontakterna för att bekämpa smittspridning handläggs av sjukvården. Var och en som misstänker sig ha smittats av en samhällsfarlig sjukdom är skyldig att omedelbart söka läkare för undersökning. Man är skyldig att följa läkarens förhållningsregler och att alla upplysningar om vart smittan kan ha kommit ifrån och vart den kan ha förts vidare.

Zoonoser

Zoonoser är sjukdomar, som kan överföras mellan djur och människa. Vid många zoonoser är djuren vid smittillfället inte sjuka utan endast bärare av smittämnet, som kan vara virus, bakterier, svampar eller parasiter. Exempel på zoonossjukdomar är infektioner av salmonella, campylopakter, papegojsjuka, harpest och EHEC.

Tillsynsansvar

Ett stort antal myndigheter på nationell och regional nivå har uppgifter inom smittskyddet för människor. Smittskyddslagen lägger dock huvudansvaret på Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har genom sin smittskyddsenhet det övergripande ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och samordnar, följer och utvecklar smittskyddet på nationell nivå. Socialstyrelsens samordningsarbete sker bland annat genom att:

  • i dialog med andra aktörer utarbeta strategier för hur smittskyddet kan utvecklas och förbättras
  • utifrån de senaste vetenskapliga rönen på området ta fram rekommendationer inom viktiga delområden
  • ta fram normer, bland annat föreskrifter
  • delta i ett omfattande internationellt samarbete på smittskyddsområdet, bland annat genom EU och WHO.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är den expertmyndighet som ska följa och analysera det epidemiologiska läget när det gäller smittsamma sjukdomar bland människor, och speciellt de sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen. Myndigheten informerar Socialstyrelsen och andra berörda om det epidemiologiska läget och föreslår åtgärder för ett effektivt smittskydd.

Regionerna

Regionerna ansvarar för att nödvändiga smittskyddsåtgärder blir genomförda inom respektive region. Smittskyddsläkarna bildar egna myndigheter, och har det operativa ansvaret för smittskyddet inom sin Region. Smittskyddsenheterna har, förutom sina myndighetsuppgifter, även förebyggande och övervakande uppgifter.

Övriga aktörer

Listan över myndigheter och andra aktörer som har uppgifter inom smittskyddsområdet kan göras lång och utöver de tre huvudaktörerna ovan kan nämnas kommunens miljönämnd.

Kommunens tillsyn

Miljöenheten ska samarbeta med regionens smittskyddsläkare vid misstänkt objektburen smittspridning, och då bistå med bland annat provtagning och utredning.

Arbetet med smittskydd innebär också mycket annat inom flera av nämndens tillsynsområden. Några exempel är att vid handläggning av enskilda avlopp ställs krav för att minska risk för läckage av smittämnen till grundvatten och brunnar, vid planerad tillsyn på förskolor ställs krav på rutiner för hygien, och en misstänkt matförgiftning kan innebära provtagning och utredning om orsaker.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2023