Kemikalier

Vi omger oss dagligen med en mängd kemiska produkter. Enbart i Sverige används över 60 000 olika kemiska produkter, varav cirka 9 000 är tillgängliga för konsumenter. Nya produkter tillkommer ständigt.

Kemikalier är kemiska ämnen eller produkter framställda av människan. Kemikalier kan både finnas i flytande och fast form, eller som gas. Kemikalier som påverkar naturmiljön och människors hälsa kallas miljögifter. Även andra kemikalier kan vara farliga och orsaka förgiftning, fosterskador, cancer och allergi. Vissa ämnen anses som så farliga för människa och miljö att man beslutat att de skall avvecklas helt från allt användande. Till dessa hör bland andra CFC, kadmium och kvicksilver.

Minska kemikalieanvändning

Riksdagen har beslutat om 15 nationella miljömål varav ett är en giftfri miljö. För att uppnå detta är det väsentligt att alla, även hushållen, minskar sin kemikalieanvändning och använder så miljövänliga preparat som möjligt. Som privatperson kan man göra aktiva val och tänka på vilka produkter man ska köpa till hushållet och hur man hanterar dem. Det är också viktigt att använda produkter som kan sorteras, farligt avfall lämnas till kommunens miljöstationer och så vidare.

Tillsyn och kontroll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och kontroll av kemikaliehanteringen inom den egna kommunen. Nämndens tillsynsarbete utförs genom förebyggande och kontrollerande åtgärder för att förhindra skador på människa och miljö. Tillsynen innebär kontroll av att olika produkter och bekämpningsmedel är godkända, att försäljningstillstånd finns, märkning, hantering och förvaring sköts på rätt sätt.

EU:s förordning REACH

EU:s förordning REACH ska skydda människor och miljö från kemiska risker. Reglerna handlar om att vid behov registrera, utvärdera, godkänna och begränsa kemiska ämnen inom EU. En nyhet med REACH är att kemiföretagen, det vill säga främst tillverkare inom EU och importörer till EU blir skyldiga att testa och bedöma riskerna med kemiska ämnen på marknaden.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2021