Hushållet

Vi använder en stor mängd kemiska produkter, mer eller mindre nödvändiga för oss. De flesta innebär någon form av risk för miljön eller den egna och andras hälsa. Överblivna kemikalierester, exempelvis rester av färg eller rengöringsmedel, olja och andra kemikalier räknas som farligt avfall och ska lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler.

Kemikaliska produkter som säljs i handeln ska vara korrekt märkta. Det innebär att det bland annat ska finnas information om riskerna med produkten och hur den ska hanteras. Kemiska produkter kan även vara märkta med frivillig miljömärkning, exempelvis Svanen eller Bra Miljöval. Om kemikalier används mer försiktigt eller om vi byter ut farliga produkter mot mer skonsamma minskas riskerna för miljön och för vår hälsa.

Miljöenheten kontrollerar att kemikalier hanteras på rätt sätt hos privatpersoner och företag. Har du frågor om kemikaliehantering är du välkommen att höra av dig till kommunens miljöenhet.

På Kemikalieinspektionens webbplats finns bra information om kemiska produkter så som regler för märkning. När det gäller kemikalier i hygieniska artiklar som tvålar eller parfymer ansvarar Socialstyrelsen.

Länk till kemikalieinspektionens webbplats och
Länk till Socialstyrelsens webbplats

Läkemedelsrester

Läkemedel botar sjukdomar och räddar liv. Men när läkemedel gjort verkan i kroppen kan de komma ut i naturen och påverka växter och djur negativt. Det finns mycket du själv kan göra för att minska miljöpåverkan, bland annat att inte slänga medicinrester i avlopp eller i soporna utan lämna överblivna eller gamla läkemedel till apotek.

Läkemedel utsöndras via urin och avföring och hamnar i avloppsslammet och/eller kommer ut i sjöar och vattendrag med det renade avloppsvattnet. Dagens avloppsreningsverk klarar inte att fullständigt att bryta ned läkemedelsrester.

Du kan bidra till att minska läkemedlens miljöpåverkan!

Tänkvärt är att bara 10 procent av läkemedelsanvändningen sker inom den slutna vården, medan 90 procent sker i hemmen.

Släng aldrig läkemedel i toalett, avlopp eller i soporna!

Lämna alltid överblivna läkemedel till apotek, exempelvis tabletter, flytande läkemedel, salvor, flergångsinhalatorer och läkemedelsplåster.

Tänk på att också bara köpa de läkemedel som krävs för din behandling.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2021