Spridning av bekämpningsmedel

För att skydda människor, djur och växter finns regler för hantering av bekämpningsmedel. För att använda vissa bekämpningsmedel behöver du söka tillstånd eller göra en anmälan.

Regelverket för spridning av bekämpningsmedel är Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) som trädde i kraft den 15 juli 2014.

Förbud mot användning inom vissa områden

Växtskyddsmedel får inte användas:

 • på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Kommunen kan, i enskilda fall, ge dispens från förbuden ovan om växtskyddsmedlet är godkänt av Kemikalieinspektionen och användningen är förenlig med villkoren för godkännandet, och

 1. det behövs för odlandet av växter som bevaras i Nationella genbanken eller i Nordiskt genresurscenter, eller
 2. det behövs av andra särskilda skäl.

Tillstånd för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

Enligt förordningen krävs det tillstånd för att yrkesmässigt få sprida bekämpningsmedel inom följande områden:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Anmälningsplikt för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Anmälningsplikt gäller för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom följande områden:

 • på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av
 • invasiva främmande arter, eller
 • karantänskadegörare, eller
 • på banvallar, och
 • inom områden som inte omfattas av förbud eller krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt. (Anmälningsplikten gäller inte för åkermark.)

Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte nämnden bestämmer något annat.

När du söker tillstånd eller gör en anmälan

I din ansökan eller anmälan ska följande ingå:

 • karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal,
 • kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske,
 • syftet med spridningen,
 • växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne,
 • beskrivning av spridningsmetod,
 • dos som ska användas, och
 • beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.

Ansökan om tillstånd och anmälan med bilagor ska lämnas in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Krav på information till allmänheten i vissa fall

Den som avser att sprida bekämpningsmedel där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark) ska sätta upp anslag en vecka före spridningen med uppgifter om var, när och hur bekämpningen utförs, bekämpningsmedlets namn, kontaktuppgifter till den som utför bekämpningen med mera. Anslagen ska tas bort tidigast en månad efter spridningen.

Golfgreener räknas inte som plats där allmänheten får färdas fritt. Spelarna ska dock informeras på lämpligt sätt när kemiska bekämpningsmedel använts samt vilka försiktighetsåtgärder de bör vidta.

Undantag

Förbud, tillstånds- och anmälningsplikt gäller inte användning som:

 • har karaktär av punktbehandling, och
 • har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och att miljön inte riskerar att skadas.

Behörighetsutbildning för dig som använder bekämpningsmedel

För att du ska kunna hantera och använda bekämpningsmedel i jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling på rätt sätt krävs det att du blir godkänd på en behörighetsutbildning. Behörigheten du får är giltig i fem år och sen ska du vart femte år gå en vidareutbildningskurs för att få din behörighet förlängd. Du måste ha fyllt 18 år för att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt.

Det är länsstyrelserna som håller utbildningarna för användning av växtskyddsmedel utomhus samt i och omkring växthus. Jordbruksverket ansvarar för utbildningarna för användning av växtskyddsmedel för betning av utsäde, behandling av stubbar mot rotröta och skogsplantor i skogsplantering. Efter avslutad utbildning kan du ansöka om tillstånd att använda växtskyddsmedel hos den myndighet som höll kursen.

Växtskyddsmedel delas in i olika klasser

Bekämpningsmedel som används för växtskydd brukar kallas växtskyddsmedel. Alla växtskyddsmedel är indelade i tre olika behörighetsklasser, klass 1, 2 och 3. Växtskyddsmedel som används inom ekologisk produktion finns bara inom klass 2 och 3. Klasserna talar om vem som får använda medlet.

 • Medel i klass 1 och 2 får du bara använda yrkesmässigt.
 • Medel i klass 1 och 2 som också har en bokstavsbeteckning måste du ha särskilt tillstånd och utbildning för att få använda. Växtskyddsmedlet kan till exempel vara klassat som 1L eller 2L.
 • Medel i klass 3 får användas av alla, även privatpersoner.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2022