Sevesoverksamheter i Strängnäs kommun

Verksamheter som kan orsaka allvarliga skador på människa eller miljö kallas miljöfarlig verksamhet. En miljöfarlig verksamhet som hanterar stora mängder farliga ämnen kallas Sevesoverksamhet.

Kommuner där Sevesoverksamhet bedrivs är skyldiga att ha information till allmänheten om vilka risker som finns i verksamheten hur man skyddar sig vid olyckor.

Farlig verksamhet lyder under lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Verksamheten har bland annat krav på sig att ha en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats.

Sevesoverksamhet omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Den har därmed ännu högre krav på att förebygga och hantera olyckor.

Inom Strängnäs kommun finns för närvarande inga Sevesoanläggningar.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn

Räddningstjänsten utför tillsyn på farlig verksamhet utifrån lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är central samordnande myndighet för Seveso-regelverket, dock är det Länsstyrelsen som utför tillsynen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2021