Parker och grönområden

Här berättar vi om parker och grönområden i Strängnäs kommun.

Park och naturmark i Strängnäs kommun

Parker är anlagda grönytor och håller en hög standard och måste skötas därefter. Här styr människan över naturen med välklippta gräsmattor, välansade rabatter, anlagda gångar och vackra parkträd. Parkerna ska vara lättillgängliga för alla.

Naturmark är de tätortsnära natur- och skogsområdena. Naturmark kan vara ett enskilt träd som sparats, en dunge man lämnat kvar för lek eller ett fint skogsområde som kan användas som strövområde och rekreation. Skötseln bör i första hand styras av användningen. Hit hör även de träd som växer i allmänning mellan fastigheter och i område mellan fastighetsmark och gata. Ofta kommer det önskemål om att ta ned träd som kanske skräpar ner eller skuggar. Kommunen är mycket restriktiv med att ta ner träd i stadsmiljö. Vi tar endast ner om det är dött eller i så dåligt skick att det är en stor risk för allmänheten.

Öppen naturmark. Den huvudsakliga växtligheten består av gräs, ris och örter, den har få inslag av träd och buskar. Här tillåts brännässlor, tistel och annat så kallat ogräs att växa på sina ställen till förmån för bin, fjärilar och andra insekter. Öppen naturmark innebär en låg skötselnivå. Här klipper kommunen kanter utmed vägar samt gång- och cykelbanor ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Tätortsnära skogar - till exempel Fridhemsskogen, Långberget, Sundby Parks skogar, Riaskogen, med flera, som många använder som rekreationsområde sköts inte som parkmark utan ska behålla sin vilda karaktär. Delar av skog kan vara lämpad för fri utveckling. Där är meningen att det får vara tätt och snårigt för att värna om den biologiska mångfalden. Vi gör röjningsarbeten utmed stigar och gångvägar vid behov.

Parker i Strängnäs kommun

Drottning Kristinas trädgårdar är ett rekreationsområde i Strängnäs som ska få växa fram med fokus på bland annat natur och kulturmiljövärden, kunskapsspridning och ekologi. Drottning Kristina donerade marken till Strängnäs invånare 1645 för att staden skulle kunna växa och omges med odlingar tillhörande hela stadens borgerskap.

Strängnäs hundpark ligger i Finninge, mittemot nya kyrkogården i korsningen Söderleden/Fårhusvägen, i nära anslutning till Drottning Kristinas trädgårdar. Hit kan hundar och människor komma för att koppla av, leka, umgås och njuta av naturen. Parken är cirka 9 000 kvadratmeter stor med rejäla staket och trägrindar. Här finns både fria gräsytor och hinderbanor för lydnadsövningar. Runt en liten kulle med träd och
buskar ringlar sig en promenadstig anpassad för permobil och rullstol.
Strängnäs hundpark drivs av kommunens dagliga verksamhet.

Engelska parken i Åkers styckebruk finns en av landets största engelska parker. Engelsk park är en parkanläggningsstil som tog form i Sverige under senare delen av 1700-talet. Den engelska parken har lummig grönska, mjuka och naturliga former och uppstod i England som motsats till den regelbundna franska stilen, med hårt tuktad växtlighet och fyrkantiga former.

Ugglas park, i folkmun Ugglans park, är uppkallad efter konsistorienotarie Petter Uggla som ägde området på 1600-talet. Den ligger mitt i Strängnäs och är en gammal uppväxt park omgiven av lindträd, ask och lönn. En populär park att vistas i. I parken finns en utomhusscen, där det förekommer evenemang under sommaren.

Västerviken finns restauranger, glasskafé och små röda bodar alldeles intill småbåtshamnen och gästhamnen. Västerviken är populär och välbesökt.

Visholmen är det närmaste en stadspark vi kan komma. Det finns något för alla, friluftsbad, minigolf, lekpark och utegym. Stora gröna ytor med vackra planteringar samt möjlighet att lägga till med båt.

Strandpromenaden från Sidövägen till Nabbviken finns ett trevligt promenadstråk utmed Mälaren.

Sjöparken finns utmed strandpromenaden i Mariefred, en liten grön oas med vackra planteringar.

Borgmästarparken är en liten och relativt nyanlagd park utmed Kärnbogatan i Mariefred.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2024